Statut Szkoły Podstawowej w Lińsku

Podstawy prawne:

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 1991 nr 95 poz. 425, z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1982 r. nr 3 poz. 19, z późn. zm.)
  4. Rozporządzenie MEN z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502)
  5. Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603, z późn. zm.)
  6. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6 poz. 69, z późn. zm.)
  7. Rozporządzenie MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 373)
  8. Rozporządzenie MEN z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. 2019 poz. 639)
  9. Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. nr 61 poz. 624, z późn. zm.)


ROZDZIAŁ 1
NAZWA I TYP SZKOŁY

§ 1. 1. Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Lińsku
2. Szkoła jest publiczną szkołą podstawową
3. Siedziba szkoły: Lińsk 37
4. Szkoła używa pieczęci podłużnej z pełną nazwą szkoły i danymi adresowymi
oraz pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 2.1.Organem prowadzącym jest Gmina Śliwice
2.Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
w Bydgoszczy.
3.Szkoła ma swój obwód nadany przez organ prowadzący.
Obejmuje on miejscowości: Lińsk, Lisiny, Jabłonka, Brzozowe Błota, Kamionka.
4. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
5. Gospodarkę finansową szkoły prowadzi organ prowadzący – Referat Oświaty
w Urzędzie Gminy w Śliwicach.
§ 3.1. Czas trwania nauki w szkole wynosi 8 lat.
2.Nauka jest podzielona na dwa etapy edukacyjne:
1) I etap edukacyjny obejmujący klasy I-III – edukacja wczesnoszkolna
2) II etap edukacyjny obejmujący klasy IV-VIII.
3.Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego
i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
§ 4.1. Ilekroć w statucie jest mowa o:
1)szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Lińsku
2)statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej w Lińsku
3)nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły
4)rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz
osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem
5)organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Śliwice

ROZDZIAŁ 2
CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 5.1. Do głównych celów i zadań szkoły należą:
1)Umożliwienie uczniom nabycia kompetencji kluczowych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w celu przygotowania ich do dalszej edukacji oraz świadomego funkcjonowania we współczesnym świecie
2)Zapewnienie opieki i bezpieczeństwa w czasie zajęć szkolnych i pozaszkolnych
3)Umożliwianie uczniom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej i religijnej, a w
szczególności naukę języka oraz własnej historii i kultury
4)Kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego realizowaniu celów i zasad zawartych w programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły, dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska
5)Dbanie o optymalne warunki rozwoju uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb i możliwości
6)Kształtowanie postawy szacunku wobec siebie, kolegów, nauczycieli,
pracowników szkoły i innych osób
7)Określenie i przestrzeganie wewnątrzszkolnych zasad oceniania zgodnie z przepisami
8)Współpraca z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania
i profilaktyki, uwzględniając ich prawo do znajomości zadań szkoły oraz przepisów prawa oświatowego
9)Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.

ROZDZIAŁ 3
SPOSOBY REALIZACJI CELÓW I ZADAŃ SZKOŁY

§ 6.1. Szkoła realizuje swoje cele i zadania poprzez:
1)realizację zajęć edukacyjnych, celów określonych w podstawie programowej i treści programów nauczania
2)realizację koncepcji pracy szkoły i planu pracy szkoły
3)realizację programu wychowawczo-profilaktycznego
4)indywidualizację procesu nauczania i uczenia się uczniów
5)ocenianie wspierające rozwój uczniów
6)udzielanie uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej w formie:
a) zajęć rozwijających zainteresowania i zdolności uczniów,
b) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce,
c) zajęć specjalistycznych:
- logopedycznych - dla uczniów z zaburzeniami mowy
- rewalidacyjnych – dla uczniów niepełnosprawnych
d) nauczania indywidualnego dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie
nauczania indywidualnego
7) współdziałanie z organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie działalności
innowacyjnej

ROZDZIAŁ 4
ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

§ 7.1. Organami szkoły są:
1) dyrektor szkoły
2) rada pedagogiczna
3) samorząd uczniowski
4) rada rodziców

§ 8.1. Dyrektor szkoły
1) kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz
2) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne
4) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji
stanowiących
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie
6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom
i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę
7) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych
8) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych
organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest
działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności
dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej szkoły
9) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego ucznia
10) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą,
sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym
udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej
opieki
11) przewodniczy radzie pedagogicznej
12) organizuje dodatkowe zajęcia edukacyjne
13) wykonuje zadania administracji publicznej poprzez wydawanie decyzji
administracyjnych
14) współpracuje z radą rodziców, rada pedagogiczną, samorządem uczniowskim,
innymi instytucjami i osobami
15) dokonuje zakupu do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych,
ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych
16) Dokonuje oceny pracy nauczyciela uwzględniając:
a) codzienną bieżącą obserwację pracy nauczyciela,
b) obserwacje lekcji,
c) badanie wyników nauczania,
d) sukcesy w konkursach, olimpiadach itp.,
e) stopień realizacji programu nauczania,
f) samoocenę nauczyciela,
g) uwagi środowiska wewnątrzszkolnego ( może zasięgnąć opinii Samorządu
Uczniowskiego)
2. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go nauczyciel tej szkoły
wyznaczony przez organ prowadzący.

§ 9.1. Radę pedagogiczną tworzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby
zapraszane przez jej przewodniczącego na wniosek lub za zgodą rady pedagogicznej.
2. Do jej kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły,
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole,
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym
sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu
doskonalenia pracy szkoły
3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,
2) projekt planu finansowego szkoły,
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych
wyróżnień,
4) wnioski dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych
w szkole,
5) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac
i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
6) wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia,
7) zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub
program nauczania, 8) dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego programu nauczania w szkole
podstawowej, zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz
ćwiczeniowych,
9) zamiar powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił
kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił,
10) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć,
11) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania.
4. Rada pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej
kandydata na stanowisko dyrektora szkoły.
5. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły oraz jego zmian i uchwala statut
lub jego zmiany.
6. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę
o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły oraz odwołanie nauczyciela z innej funkcji
kierowniczej w szkole.
7. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym
dokumentem. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
8. Osoby uczestniczące w zebraniach rady są zobowiązane do nieujawniania spraw
poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste
uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 10.1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organem samorządu jest
rada samorządu uczniowskiego.
2. Zasady wybierania i działania rady samorządu uczniowskiego określa regulamin
uchwalony przez uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
Regulamin ten nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
3. Samorząd uczniowski może przedstawiać wnioski wszystkim organom szkoły w•
sprawach dotyczących szkoły, szczególnie dotyczących praw uczniów.
4. Na wniosek dyrektora szkoły samorząd wyraża opinię o pracy nauczyciela.
5. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi
szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach danej szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i
stawianymi wymaganiami,
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
4) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
5) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu (i jednocześnie szkolnej rady wolontariatu).
6. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje działania z zakresu
wolontariatu.
7. Samorząd ze swojego składu wyłania szkolną radę wolontariatu, której zadaniem
jest koordynacja działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez zespoły uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych. Szczegółowe zasady działania wolontariatu (w tym sposób organizacji i realizacji działań) w szkole określa regulamin wolontariatu, będący odrębnym dokumentem.

§ 11.1. W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
2. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym
dokumentem.
3. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu
prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i
opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
4. Do kompetencji rady rodziców należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo- • profilaktycznego,
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania,
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
4) opiniowanie zestawów podręczników, materiałów edukacyjnych oraz
ćwiczeniowych zaproponowanych przez nauczycieli dyrektorowi, przed
dopuszczeniem ich do użytku w szkole,
5) typowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko
dyrektora.
5. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić
fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady
wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 2.
6. Rada rodziców prowadzi dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.

ROZDZIAŁ 5
ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁY

§ 12.1. Szkoła zapewnia wszystkim organom możliwość swobodnego działania
i podejmowania decyzji w granicach ich kompetencji określonych przepisami prawa
oraz przepisami statutu szkoły.
2. Szkoła zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły
o planowanych i podejmowanych działaniach za pomocą powszechnie dostępnych
sposobów komunikacji.
3. Dyrektor szkoły umożliwia dostęp do pomieszczeń szkoły przedstawicielom
poszczególnych organów.
4. Dyrektor szkoły inicjuje spotkania wszystkich organów minimum dwa razy w ciągu
roku szkolnego.
5. Przedstawiciele rodziców i samorządu uczniowskiego mogą uczestniczyć
w analitycznych posiedzeniach rady pedagogicznej podsumowujących działania
szkoły w danym semestrze.
6. Organy szkoły współpracują ze sobą w celu podnoszenia poziomu jej pracy.
7. Formy współpracy określane są na bieżąco w zależności od potrzeb.
8. Spory między organami rozstrzygane są na terenie szkoły za pomocą
mediatorów powołanych przez te organy.

ROZDZIAŁ 6
ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

§ 13.1.Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
2. W oddziałach liczących nie mniej niż 24 uczniów można dokonywać podziału
oddziału na grupy po zapewnieniu środków finansowych przez organ prowadzący
szkołę.
3. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących nie więcej niż
26 uczniów, począwszy od oddziału IV szkoły podstawowej.
4. Na zajęciach edukacyjnych w oddziałach I –III liczba uczniów nie może
przekroczyć 25.
5. Liczba uczniów w oddziałach I –III może być zwiększona, nie więcej niż
o 2 uczniów, na wniosek rady oddziałowej rodziców, za zgodą organu prowadzącego
i z obowiązkowym zatrudnieniem asystenta nauczyciela.
6. Ze względu na warunki demograficzne w szkole dopuszcza się organizację nauczania
w oddziałach łączonych:
1) w oddziałach I-III co najmniej połowa zajęć edukacyjnych z zakresu edukacji polonistycznej, przyrodniczej, matematycznej oraz języka obcego nowożytnego, powinna być prowadzona oddzielnie
2) w oddziałach IV-VIII, co najmniej połowa zajęć edukacyjnych z zakresu języka polskiego, języka obcego nowożytnego, historii, przyrody oraz matematyki, powinna być prowadzona oddzielnie
7. Dopuszcza się łączenie zajęć w oddziale przedszkolnym z zajęciami edukacyjnymi
prowadzonymi w oddziale klasy I, z tym, że co najmniej połowa zajęć w oddziale
przedszkolnym realizującym roczne przygotowanie przedszkolne oraz co najmniej
połowa obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu odpowiednio edukacji
polonistycznej, przyrodniczej, matematycznej oraz języka obcego nowożytnego w oddziale I, powinna być prowadzona oddzielnie.
8. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W oddziałach I-III, w uzasadnionych przypadkach
dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30-60 minut, zachowując
ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym planie
zajęć.
9. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia, zainteresowania, dydaktyczno -
wyrównawczych i specjalistycznych trwa 45 minut.

§ 14.1. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole,
przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie
organizacji roku szkolnego.
2. Organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez dyrektora szkoły
i zaopiniowany przez radę pedagogiczną na podstawie zatwierdzonego arkusza
organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym
określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, zatwierdzony
przez organ nadzorujący i organ prowadzący szkołę.
4. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się liczbę dzieci, liczbę pracowników szkoły
łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną tygodniową liczbę godzin
obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć wynikających z odrębnych przepisów
(religia, etyka, wychowanie do życia w rodzinie) finansowanych ze środków
przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

§ 15.1. Na lekcje religii lub etyki uczęszczają uczniowie, których rodzice wyrażą życzenie w
formie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym
roku szkolnym, może jednak być zmienione.
2. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczo -
- wychowawczymi, na pisemną prośbę rodziców rozpoczynają zajęcia później lub
kończą wcześniej.
3. Nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej.
4. Ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym, wliczana jest do średniej ocen, lecz nie ma wpływu na promocję do następnej klasy ani na ukończenie szkoły.

§ 16.1. Zajęcia wychowania do życia w rodzinie realizowane są w klasach IV - VIII.
2. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy
programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia
3. Uczeń może nie uczestniczyć w zajęciach na pisemny wniosek rodziców złożony
do dyrektora szkoły.

§ 17. 1. Na każdy rok szkolny opracowuje się plan pracy szkoły, którego podstawą są:
wnioski z rad analitycznych, ewaluacji wewnętrznej, nadzoru pedagogicznego
dyrektora z poprzedniego roku szkolnego, pracy zespołów nauczycieli oraz kierunki
polityki oświatowej państwa i priorytety KO. Plan pracy szkoły znajduje się w
dokumentacji szkoły.
2. Ze względu na możliwość korzystania przez uczniów z usługi dostępu do Internetu,
szkolne komputery są wyposażone w programy blokujące treści Internetowe, które
mogłyby mieć szkodliwy wpływ na rozwój psychiczny uczniów.

§ 18. 1. W szkole jest prowadzony oddział przedszkolny.
2. Wychowawstwo w oddziale przedszkolnym powierza się nauczycielowi, który
posiada odpowiednie kwalifikacje określone odrębnymi przepisami.
3. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.
4. W czasie zajęć dzieci są pod opieką nauczyciela.
5. W czasie przerwy obiadowej opiekę dzieciom zapewniają nauczyciele dyżurujący,
a w czasie pozostałych przerw międzylekcyjnych wychowawca.
6. W oddziale przedszkolnym organizuje się zajęcia religii w wymiarze 1 godziny
tygodniowo (2 razy po 30 minut) oraz języka obcego w wymiarze 1 godziny
tygodniowo.
7. Rodzice dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego są zobowiązani do
przyprowadzania dzieci do szkoły i odbierania ich po zakończonych zajęciach.
Rodzice mogą upoważnić pisemnie inne osoby dorosłe.
8. Dzieci objęte dowozem przywożone i odwożone są ze szkoły przez przewoźnika.
Rodzice tych dzieci lub upoważnione pisemnie osoby dorosłe przyprowadzają
i odbierają je w wyznaczonym miejscu o ustalonej godzinie.
9. Rodzice dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego mogą uzyskać
zaświadczenie, wystawione przez dyrektora szkoły, o spełnianiu obowiązku rocznego
przygotowania przedszkolnego.

§ 19. 1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na
praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między
dyrektorem szkoły a szkołą wyższą lub (za jego zgodą) poszczególnymi
nauczycielami a szkołą wyższą.
2. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z
odrębnymi przepisami.

§ 20. 1. Szkoła prowadzi bibliotekę szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań
uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy
nauczycieli, popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę
możliwości wiedzy o regionie.
2. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły,
rodzice a także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie korzystania z
księgozbioru.
3. Biblioteką w szkole zajmuje się nauczyciel nie mający etatu bibliotekarza
4. Szczegółowy regulamin korzystania z biblioteki i księgozbioru znajduje się w
dokumentacji pedagogicznej bibliotekarza i jest modyfikowany w miarę potrzeb.

§ 21. 1. Szkoła organizuje świetlicę dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze
względu na organizację dowozu do szkoły i czas pracy rodziców – na wniosek
rodziców.
2. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniając potrzeby edukacyjne oraz
rozwojowe dzieci, a także możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz pomoc w odrabianiu lekcji.
3. Organizacja świetlicy:
1) w szkole nie zatrudnia się wychowawcy świetlicy, opiekę dzieciom zapewniają
wyznaczeni nauczyciele uczący w placówce
2) na zajęciach świetlicowych pod opieką jednego nauczyciela nie może pozostawać
więcej niż 25 dzieci
3) roczny plan pracy świetlicy jest opracowywany w oparciu o plan pracy szkoły
oraz program wychowawczo-profilaktyczny i jest dostosowany do warunków
lokalowych świetlicy
4) regulamin pobytu uczniów w świetlicy jest ustalany co roku z uczniami i stanowi
załącznik dokumentacji pedagogicznej opiekunów świetlicy

§ 22. 1. W szkole funkcjonuje system doradztwa edukacyjno-zawodowego, którego celem
w szczególności jest:
1) zwiększenie trafności podejmowanych decyzji edukacyjnych i zawodowych
oraz minimalizowanie kosztów psychicznych wynikających z niewłaściwych
wyborów;
2) zagwarantowanie systematycznego oddziaływania na uczniów w ramach
planowych działań;
3) udzielanie uczniom pomocy w wyborze i selekcji informacji dotyczących edukacji
i rynku pracy, zgodnie z planowanym przez nich kierunkiem rozwoju
zawodowego;
4) doradzanie w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej uczniom
niepełnosprawnym;
5) obniżenie społecznych kosztów kształcenia dzięki poprawieniu trafności wyborów
na kolejnych etapach edukacji;
6) zapewnienie uczniom i ich rodzicom wszechstronnego wsparcia w procesie
decyzyjnym wyboru szkoły i kierunku kształcenia.
2. Szkoła realizuje doradztwo edukacyjno-zawodowe w formie różnorodnych
przedsięwzięć na rzecz rozwoju zawodowego przez wszystkich nauczycieli, w tym
doradcę zawodowego oraz udział uczniów w grupowych zajęciach z zakresu
doradztwa zawodowego zorganizowanych w formie obowiązkowych zajęć
edukacyjnych.
3. Realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego odbywa się poprzez następujące
formy:
1) preorientację zawodową – oddział przedszkolny
2) orientację zawodową – klasy I-VI
3) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego – przedmiot w klasie VII i VIII
4) zajęcia z wychowawcą.
4. Strukturę i zakres oraz formę szkolnego programu doradztwa zawodowego określa
dokument o nazwie Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ).

ROZDZIAŁ 7
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY

§ 23.1. Nauczyciel obowiązany jest:
1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz
podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym
zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć
organizowanych przez szkołę
2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju
3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego
4) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku
dla każdego człowieka
5) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą
demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i
światopoglądów.
2. Ponadto nauczyciel:
1) Realizuje zadania wyznaczone przez dyrektora szkoły
2) Planuje proces dydaktyczny poprzez opracowanie planu pracy dydaktycznej
zgodnie z obowiązującą podstawą programową kształcenia ogólnego
3) Dba o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, wychowawczego
i opiekuńczego. Efektywnie wykorzystuje czas przeznaczony na pracę z uczniem
4) Wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania
5) Wspomaga wszechstronny rozwój ucznia z uwzględnieniem jego potrzeb
i możliwości
6) Bezstronnie, obiektywnie i sprawiedliwie traktuje i ocenia wszystkich uczniów
7) Dba o bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć w szkole i poza nią zgodnie z
przepisami bhp i ppoż.
8) Zapoznaje, na początku każdego roku szkolnego, uczniów oraz ich rodziców:
a) z wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskania ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
b) o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów
9) Przekazuje rodzicom rzetelne informacje dotyczące zachowania ich dzieci,
postępów w nauce i ewentualnych trudności
10) Przestrzega tajemnicy służbowej i wewnętrznych regulaminów szkoły
11) Na bieżąco dokonuje samooceny i analizuje jakość własnej pracy
12) Zgodnie z przepisami prowadzi dokumentację przebiegu procesu nauczania
13) Podnosi swoje kompetencje poprzez udział w różnych formach doskonalenia
zawodowego
14) Pełni dyżury w czasie przerw międzylekcyjnych zgodnie z przyjętym
harmonogramem
15) Aktywnie uczestniczy w pracach zespołów nauczycielskich funkcjonujących
w szkole:
1) Zespół Nauczycieli klas „0”-III
2) Zespół Nauczycieli klas IV-VIII
3) Zespół ds. udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
4) Zespoły problemowo-zadaniowe tworzone w zależności od aktualnych potrzeb
Szkoły.
3. Pracą zespołów nauczycieli kierują liderzy lub koordynatorzy powołani przez
dyrektora.
4. Większość zadań realizowanych jest wspólnie przez całą radę pedagogiczną na
posiedzeniach lub spotkaniach nieformalnych
5. Zadania zespołów nauczycielskich:
1) Zespół Nauczycieli klas „0”-III
a) Wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji
b) Ustalanie zestawu podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych
c) Opracowanie kryteriów oceniania uczniów i wymagań edukacyjnych
d) Przygotowanie i prowadzenie diagnozy wstępnej i etapowej
e) Badanie osiągnięć uczniów i stymulowanie ich rozwoju
f) Rozwiązywanie problemów dydaktyczno-wychowawczych
g) Koordynowanie prac w przygotowaniach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych
konkursów dla uczniów klas I-III
h) Podejmowanie działań wynikających z programu wychowawczo -
profilaktycznego oraz planu pracy szkoły
i) Planowanie wycieczek i organizowanie czasu wolnego uczniom
j) Organizowanie WDN
2) Zespół Nauczycieli klas IV-VIII:
a) Wybór programów nauczania dla danego przedmiotu oraz ich modyfikowanie
w miarę potrzeb
b) Ustalanie zestawu podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych
c) Opracowywanie wymagań edukacyjnych i PSO
d) Wspólne rozwiązywanie problemów dydaktyczno-wychowawczych
e) Koordynowanie prac w przygotowaniach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych
konkursów dla uczniów klas IV-VIII
f) Podejmowanie działań wynikających z programu wychowawczo -
profilaktycznego oraz planu pracy szkoły
g) Planowanie wycieczek i wyjazdów kulturalnych
h) Organizowanie WDN
3) Zespół ds. udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
a) Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego
b) Opracowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET)
po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia,
we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-
pedagogiczną lub poradnią specjalistyczną
c) Dokonanie, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, okresowej
wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniającej
efektywność podejmowanych działań w ramach pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej udzielanej uczniowi
4. Spotkania zespołów nauczycielskich odbywają się w miarę potrzeb i są organizowane przez lidera zespołu.
5. Przebieg spotkań zespołów nauczycieli jest protokołowany przez wskazanego
członka zespołu.
6. Protokoły ze spotkań zespołów nauczycieli znajdują się w dokumentacji liderów
zespołów.

§ 24.1.Oddziałem opiekuje się wychowawca.
2. Realizuje zadania wychowawcze szkoły, a w szczególności:
1) Organizuje proces wychowania w zespole, dostosowując metody i formy pracy do
sytuacji i potrzeb uczniów
2) Integruje zespół klasowy
3) Podejmuje działania umożliwiające rozwiązanie konfliktów w zespole uczniów
oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej
4) Planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego
5) Współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale) w celu koordynacji działań wychowawczych wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z trudnościami)
6) Współpracuje z pedagogiem szkolnym w gminie oraz innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów
7) Współpracuje z rodzicami uczniów w celu poznania swoich wychowanków oraz włącza rodziców w sprawy klasy i szkoły
3. Kontaktuje się z rodzicami uczniów:
1) w czasie „drzwi otwartych”- rozmowy indywidualne
2) podczas zebrań z rodzicami,
3) korespondencyjnie lub telefonicznie
4) w czasie odwiedzin w domu rodzinnym ucznia.
4. Na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców
o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie
uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
5. Informuje rodziców o przewidywanej dla ucznia śródrocznej lub rocznej ocenie
niedostatecznej, na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej,
w następujących formach:
1) ucznia – ustnie,
2) rodziców ucznia – w formie pisemnego zawiadomienia, które zawiera następujące
informacje:
a) imię i nazwisko ucznia,
b) przedmiot, z którego przewidywana jest ocena niedostateczna,
c) podpis wychowawcy klasy,
d) pieczęć szkoły
6. Koordynuje pracą zespołu ds. udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
7. Ustala roczny plan pracy wychowawczej zgodnie z programem wychowawczo- - profilaktycznym szkoły i tematykę godzin wychowawczych (kl. IV-VIII).
8. Ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy:
1) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tucholi,
2) Logopedy
3) Pedagoga szkolnego w Szkole Podstawowej w Śliwicach
4) Metodyków przedmiotowych

§ 25. 1. Za prawidłowe funkcjonowanie biblioteki odpowiada nauczyciel bibliotekarz.
2. Godziny pracy nauczyciela bibliotekarza są uzależnione od ilości uczniów w szkole –
1 godzina na 10 uczniów w stosunku tygodniowym. 1/3 czasu pracy przypada na
wewnętrzną pracę, 2/3 czasu na wypożyczanie książek i prowadzenie lekcji
bibliotecznych.
3. Bibliotekarz realizuje następujące zadania:
1) udostępnia zbiory
2) organizuje różne formy upowszechniania czytelnictwa
3) prowadzi przysposobienie czytelniczo-informacyjne uczniów
4) gromadzi zbiory
5) ewidencjonuje i opracowuje zbiory
6) prowadzi dokumentację biblioteki
7) prowadzi inwentaryzację zbiorów
8) analizuje stan czytelnictwa w szkole, prowadzi ewidencję
9) opracowuje roczny plan pracy biblioteki na każdy rok szkolny

§ 26.1. W szkole jest logopeda, który:
1) dokonuje wstępnej diagnozy i opracowuje indywidualne plany pracy z uczniem
2) organizuje i prowadzi zajęcia logopedyczne oraz porady i konsultacje dla uczniów
i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej
zaburzeń prowadzi zajęcia o charakterze terapeutycznym dla dzieci posiadających
orzeczenie i/lub opinie ze wskazaniem do terapii logopedycznej
3) wykonuje badania kontrolne dzieci z wydanym zaleceniem do kontynuacji terapii
4) współpracuje z rodzicami dziecka, a także z innymi specjalistami oraz
wychowawcami w zakresie diagnozowania psychofizycznego rozwoju ucznia.

§ 27.1. Szkoła zatrudnia pracownika obsługi, który zapewnia sprawne działanie szkoły,
utrzymuje obiekt i jego otoczenie w ładzie i czystości.
2. Zadania i zakres odpowiedzialności pracownika obsługi określone są w
indywidualnym zakresie obowiązków.

ROZDZIAŁ 8
ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI

§ 28. 1. Rodzice w ramach współpracy ze szkołą mają prawo do:
1) indywidualnych kontaktów z nauczycielami i wychowawcą,
2) uczestnictwa w zebraniach zwoływanych przez dyrektora szkoły,
3) wychowywania dzieci zgodnie ze swoim światopoglądem,
4) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w danej klasie
5) znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
6) rzetelnych informacji na temat zachowania dziecka, jego postępów w nauce,
ewentualnych trudności w nauce poprzez kontakty z wychowawcą klasy oraz
nauczycielami poszczególnych przedmiotów,
7) wglądu do prac dziecka i ocen w dzienniku lekcyjnym
8) zapoznania się z notatkami w zeszycie informacji o zachowaniu uczniów
9) uzyskiwania porad pedagogicznych w sprawach wychowania i dalszego
kształcenia dzieci poprzez kontakty z wychowawcą i poradnią psychologiczno-
pedagogiczną,
10) uczestnictwa w spotkaniach organizowanych przez szkołę w celu wymiany
informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze
11) uczestnictwa w uroczystościach szkolnych.
2. Obowiązki rodziców:
1) dopilnowanie, aby dziecko spełniało obowiązek szkolny
2) zapewnienie godziwych warunków do odrabiania zadań domowych
3) wyposażenie dziecka w podstawowe przybory szkolne
4) współpraca ze szkołą w zakresie wychowania dziecka.
3. Spory między rodzicami i nauczycielami rozstrzyga dyrektor szkoły

ROZDZIAŁ 9
UCZNIOWIE

§ 29. 1.Uczeń ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami
higieny pracy umysłowej,
2) bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów
ćwiczeniowych
3) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających
bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej
bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,
4) korzystania z pomocy materialnej zgodnie z odrębnymi przepisami,
5) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
6) swobody wyrażania myśli, w szczególności dotyczących życia szkoły,
a także przekonań światopoglądowych i religijnych, jeśli nie naruszy
tym dobra innych osób,
7) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów
8) sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i uzasadnionej oceny oraz ustalonych
sposobów kontroli postępów w nauce,
9) wglądu w sprawdzone i ocenione prace pisemne
10) korzystania z porad psychologa, pedagoga i logopedy,
11) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych
oraz księgozbioru biblioteki w czasie zajęć pozalekcyjnych,
12) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz
możliwość zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,
13) reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach zgodnie ze swoimi
możliwościami i umiejętnościami,
14) pomocy w przypadku trudności w nauce,
15) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego oraz
indywidualnego toku nauczania,
16) relaksu w czasie przerw międzylekcyjnych.

§ 30. 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły i praw
człowieka, a zwłaszcza:
1) sumiennie wypełniać obowiązki szkolne, tzn. systematycznie i punktualnie
uczęszczać na zajęcia, dobrze wykorzystywać czas przeznaczony na naukę podczas
lekcji, a także starannie przygotowywać się do zajęć lekcyjnych w domu,
2) właściwie zachowywać się w czasie zajęć edukacyjnych (uważnie słuchać i
wypełniać polecenia nauczyciela, aktywnie uczestniczyć w zajęciach, utrzymywać
ład i porządek w miejscu pracy)
3) usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach edukacyjnych, w formie pisemnej od
rodziców, w terminie 1 tygodnia od dnia powrotu do szkoły,
4) przestrzegać zasad bezpiecznego zachowania się w szkole i poza nią tak, aby nie
stwarzać zagrożenia dla siebie i innych,
5) dbać o zdrowie i higienę osobistą,
6) dbać o schludny wygląd zewnętrzny
7) nosić stosowny strój w stonowanych barwach (nie może zawierać wulgarnych
i obraźliwych nadruków w języku polskim i obcym itp.)
8) ubierać strój sportowy na zajęcia wychowania fizycznego
9) zakładać obuwie zmienne sportowe o podeszwach niepozostawiających śladów
na zajęcia wychowania fizycznego odbywające się na sali gimnastycznej
10) nosić strój galowy (biała bluzka, koszula, ciemne spodnie, spódnica)
na uroczystości szkolne oraz w dni wyznaczone przez dyrektora szkoły,
11) przychodzić do szkoły bez makijażu
12) chronić przyrodę, nie męczyć zwierząt,
13) dbać o mienie szkoły, kolegów i innych osób, a także swoje własne,
14) kulturalnie odnosić się do kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły i innych
osób,
15) nie być obojętnym wobec przejawów brutalności i wulgarności,
16) szanować poglądy i zapatrywania innych osób,
17) szanować godność i wolność osobistą innych ludzi,
18) brać udział w życiu klasy i szkoły,
19) dbać o dobre imię szkoły,
20) nie opuszczać terenu szkoły w czasie przerw,
21) wykonywać uchwały samorządu uczniowskiego, rady pedagogicznej
oraz zarządzenia dyrektora szkoły.

§ 31. 1. Uczniów obowiązuje powszechny zakaz przynoszenia do szkoły telefonów
komórkowych i innych sprzętów elektronicznych.
2. Naruszenie przez ucznia zakazu, o którym mowa w ust.1. skutkuje zabraniem
sprzętu do „depozytu” – aparat odbiera rodzic.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za wyłączną zgodą dyrektora szkoły
wydaną na pisemny wniosek rodziców, uczeń może przynieść telefon do szkoły.

§ 32. 1. Za rzetelną naukę i wzorową postawę, za wybitne osiągnięcia, za działalność i
odwagę uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:
1) pochwałę udzieloną przez wychowawcę na forum klasy,
2) pochwałę udzieloną przez Samorząd Uczniowski na gazetce szkolnej,
3) pochwałę udzieloną przez dyrektora szkoły na apelu,
4) wpisanie notatki do zeszytu informacji o zachowaniu uczniów
5) list pochwalny do rodziców,
6) dyplom za wybitne osiągnięcia,
7) książki z dedykacją na zakończenie roku szkolnego
8) świadectwo z biało – czerwonym paskiem
9) dyplom i statuetka Ucznia Roku i Absolwenta Roku
2. Nagrodę książkową :
1) w klasach I – III otrzymuje uczeń za:
a) bardzo dobre wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie
b) bardzo dobre wyniki w nauce
2) w klasach IV – VIII otrzymuje uczeń, który:
a) otrzymał promocję do klasy programowo wyższej lub ukończył szkołę z
wyróżnieniem
b) uzyskał średnią ocen rocznych co najmniej 4,75
3) otrzymują laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych
3. Dyplomy otrzymuje uczeń za:
1) 100% frekwencję
2) szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe
3) czytelnictwo
4) udział w konkursach organizowanych przez szkołę
4. Nagrody rzeczowe za:
1) zajęcia czołowych miejsc lub wyróżnień w konkursach szkolnych
2) zajęcia czołowych miejsc lub wyróżnień w konkursach i zawodach
pozaszkolnych
3) zajęcie czołowych miejsc w konkursach i zawodach na szczeblu województwa
lub kraju

5. Za nieprzestrzeganie statutu szkoły uczeń może być ukarany poprzez:
1) upomnienie wychowawcy klasy,
2) upomnienie lub naganę dyrektora szkoły,
3) wpisanie notatki do zeszytu informacji o zachowaniu uczniów,
4) naprawienie wyrządzonej szkody jako zadośćuczynienie, w przypadku zniszczenia
mienia szkolnego,
5) przeniesienie do równoległej klasy w innej szkole za zgodą Kuratora Oświaty.
6. Dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie
ucznia do innej szkoły w przypadku, gdy zmiana środowiska wychowawczego
może korzystnie wpłynąć na jego postawę. O przeniesienie ucznia do innej szkoły
wnioskuje się, gdy:
1) uczeń notorycznie nie przestrzega statutu szkoły, otrzymał kary przewidziane
w statucie, a stosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów,
2) zachowuje się w sposób demoralizujący lub agresywny, zagrażający zdrowiu
i życiu innych uczniów,
3) dopuszcza się czynów łamiących prawo, np. kradnie, wymusza.
7. Od nałożonej przez wychowawcę kary, uczeń, jego rodzice lub przedstawiciele
Samorządu Uczniowskiego mogą w formie pisemnej odwołać się do dyrektora
szkoły w terminie dwóch dni od uzyskania kary.
8. Dyrektor w porozumieniu z przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego, a w
szczególności z powołanymi przez siebie przedstawicielami Rady Pedagogicznej
rozpatruje odwołanie w ciągu trzech dni i postanawia:
1) oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie,
2) odwołać karę,
3) zawiesić warunkowo wykonanie kary.
9. Od decyzji podjętej przez dyrektora szkoły odwołanie nie przysługuje.
10. Szkoła informuje rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie lub zastosowaniu
wobec niego kary.
11. Osoba, która ukończyła 18 lat i nie jest uczniem szkoły, może uzyskać świadectwo
ukończenia szkoły podstawowej na podstawie egzaminów eksternistycznych
przeprowadzanych przez okręgową komisję egzaminacyjną. Egzaminy
eksternistyczne przeprowadza się z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych
określonych w ramowych planach nauczania szkoły podstawowej dla dorosłych.

ROZDZIAŁ 10
SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW

§ 33. 1. Konflikt nauczyciel - rodzic
Jeżeli bezpośrednia rozmowa rodzica z nauczycielem nie rozwiąże problemu, rodzic
zgłasza się do wychowawcy. Wychowawca rozmawia z nauczycielem i wyjaśnia
sprawę. Następnie przekazuje stanowisko rodzicowi. Jeżeli nie dojdzie do rozwiązania
problemu kwestie sporną rozstrzyga dyrektor.
2. Konflikt nauczyciel – nauczyciel
Strona poszkodowana może bezpośrednio zwrócić się do strony przeciwnej
z wyjaśnieniem. Może poprosić o pomoc „mediatora” lub zgłosić sprawę do dyrektora, który wyjaśni sprawę z obiema stronami i postara się znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie.
3. Konflikt uczeń – nauczyciel
O konflikcie zgłasza się wychowawcy, który następnie rozmawia z obiema stronami
konfliktu i próbuje wyjaśnić jego przyczyny. Wychowawca stara się doprowadzić
do zadowalającego obie strony rozwiązania. Jeśli jest to niemożliwe wychowawca
może skorzystać z pomocy dyrektora. Gdy przyczyny tkwią w uczniu, w jego
niewłaściwej postawie względem nauczyciela, jest potrzebna nie tyle przewidziana
w statucie kara, co perswazja i doprowadzenie do zrozumienia niezbyt dużej rangi
konfliktu.
4. Konflikt uczeń – uczeń
Problemy tego rodzaju rozwiązuje wychowawca klasy, z ewentualną pomocą dyrektora szkoły. Powiadomienie o konflikcie rodziców ucznia pozostawia się wychowawcy.
5. Konflikt dyrektor – Rada Pedagogiczna
Spory pomiędzy dyrektorem szkoły a radą pedagogiczną rozstrzygane są na zebraniu
Rady Pedagogicznej.
6. Konflikt dyrektor – Rada Rodziców
Spory pomiędzy dyrektorem a Radą Rodziców rozstrzygane są na zebraniach Rady
Rodziców z udziałem dyrektora.
7. Konflikt dyrektor – Samorząd Uczniowski
Spory pomiędzy dyrektorem a Samorządem Uczniowskim rozstrzygane są na zebraniu
z udziałem wybranych przez radę pedagogiczną nauczycieli, przedstawicieli
Samorządu Uczniowskiego oraz dyrektora.

§ 34. 1. Rozpatrywanie skarg.
1) Rozpatrywanie skargi następuje do 14 dni od jej zgłoszenia.
W uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony o 30 dni po
uprzednim poinformowaniu osób zainteresowanych.
2) Dyrektor powierza rozpatrywanie skarg i wniosków wychowawcy lub innemu
wyznaczonemu nauczycielowi.
3) W przypadku niemożności ustalenia przedmiotu sprawy zobowiązuje się
wnoszącego skargę do złożenia dodatkowych wyjaśnień w nieprzekraczalnym
terminie 7 dni, z jednoczesnym pouczeniem, że nie usunięcie tych braków
pozostawia skargę bez rozpatrzenia.
4) Jeżeli skarga dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne
osoby, instytucje – dyrektor rozpatruje sprawę należącą do jego kompetencji.
Pozostałe przekazuje w ciągu 7 dni właściwym organom lub instytucjom dołączając odpis skargi z powiadomieniem osoby wnoszącej skargę.
5) Podczas rozpatrywania skarg i wniosków gromadzone są niezbędne materiały.
6) Dyrektor szkoły powinien być na bieżąco informowany o toku postępowania w
danej sprawie.
7) Dyrektor informuje w formie pisemnej zainteresowane strony o sposobie
rozstrzygnięcia skargi, podjętych środkach i działaniach oraz o trybie odwołania od
wydanej decyzji w terminie do 14 dni.
8) Skarżącemu przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora do organu wyższej
instancji za pośrednictwem dyrektora szkoły.

ROZDZIAŁ 11
OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE

§ 35.1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych uczniów polega na rozpoznaniu
przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości i
umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy
programowej oraz na formułowaniu oceny.
2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy,
nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w
statucie szkoły.
3. Wewnątrzszkolnemu ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia
2) zachowanie się ucznia w szkole i te zachowania pozaszkolne, które mają wpływ na
funkcjonowanie ucznia w szkole i oddziałują na środowisko szkolne
4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych
2) ustalenie kryteriów oceniania zachowania
3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej
oceny klasyfikacyjnej z zachowania wg skali i w formach przyjętych w szkole
4) różnorodne sposoby zbierania informacji o osiągnięciach ucznia
5) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych
6) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane śródroczne i
roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
7) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach
i trudnościach ucznia w nauce
5. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania:
1) określają zasady i kryteria oceniania postępów edukacyjnych i zachowania uczniów
2) są spójne dla wszystkich uczniów klas I – VIII
3) zapewniają uczniom i rodzicom dostęp do bieżącej informacji o ocenach
cząstkowych i zachowaniu oraz wgląd do dokumentacji związanej z ocenianiem
4) są rzetelną informacją zwrotną o efektywności uczenia się
5) motywują ucznia do dalszej pracy
6. Dokumentowanie i rejestrowanie osiągnięć ucznia dokonuje się w:
1) dziennikach lekcyjnych
2) arkuszach ocen

§ 36. 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ma na celu:
1) informowanie ucznia o postępach i poziomie jego osiągnięć edukacyjnych
2) udzielanie, przez nauczyciela, pomocy w nauce poprzez przekazywanie uczniowi
wskazówek do dalszej pracy
3) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju
4) wdrażanie ucznia do systematycznej pracy
5) motywowanie ucznia do nauki
6) przekazywanie rodzicom bieżącej informacji o osiągnięciach ich dzieci,
trudnościach i specjalnych uzdolnieniach
7) zapewnienie nauczycielom możliwie precyzyjnej informacji o poziomie osiągania
założonych celów kształcenia, szczególnie w zakresie umiejętności ucznia
8) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno –
wychowawczej.
2. Wewnątrzszkolne ocenianie zachowania ucznia ma na celu:
1) ukierunkowanie samodzielnej pracy ucznia nad sobą – w tym kształtowanie
własnego charakteru
2) dostarczanie rodzicom informacji na temat zachowania się ucznia, wspieranie
rodziców w ich pracy wychowawczej
3) wspieranie realizacji celów i zadań wynikających ze szkolnego programu
wychowawczo – profilaktycznego.

§ 37.1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy.
2. Pierwszy okres trwa od początku roku szkolnego do końca stycznia (ostatni piątek).
3. W roku szkolnym, w którym ferie zimowe przypadają w pierwszym terminie (połowa
stycznia) pierwszy semestr trwa od początku roku szkolnego do piątku przed feriami.
4. Proces oceniania jest jawny w każdej jego fazie zarówno dla ucznia jak i jego
rodziców.
5. Ocenianiu podlegają: wiedza i umiejętności uczniów, a nie ich brak.
6. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia jest dokonywane:
1) systematycznie
2) w różnych formach
3) w warunkach zapewniających obiektywność oceny
7. Minimalna liczba ocen cząstkowych w ciągu semestru, na podstawie, których
wystawia się ocenę klasyfikacyjną (śródroczną i roczną) z danego przedmiotu nie
może być mniejsza niż cztery.
8. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen
cząstkowych.
9. Ze względu na różną wagę ocen uzyskanych przez ucznia przy wystawianiu oceny
śródrocznej i rocznej podstawowe znaczenie mają oceny ze sprawdzianów i prac
klasowych, kartkówek, odpowiedzi lub czynności wykonywanych bezpośrednio pod
okiem nauczyciela.
10. Pozostałe oceny wynikające ze stałej obserwacji ucznia, np. systematyczność
w odrabianiu prac domowych, aktywność na lekcjach, zaangażowanie, stosunek do
przedmiotu mają wpływ na podwyższenie lub obniżenie oceny śródrocznej i rocznej.
11. Na ocenę wiadomości nie może mieć wpływu zachowanie się ucznia oraz jego cechy
osobowościowe.
12. Ocena ustalona przez nauczyciela na koniec drugiego semestru jest jednocześnie
oceną roczną.
13. Proces oceniania uczniów rozpoczyna się nie wcześniej niż tydzień po rozpoczęciu
roku szkolnego.
14. Uczniowie klasy czwartej i uczniowie rozpoczynający naukę w szkole w ciągu roku
szkolnego objęci są dwutygodniowym okresem adaptacyjnym (nie otrzymują ocen).

§ 38.1. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego
orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-
terapeutycznym (IPET)
2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie
tego orzeczenia
3) posiadającego opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym
poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą
na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii
4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w ust.1)–3), który jest
objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania
przez nauczycieli i specjalistów indywidualnych potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia
5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach udziału ucznia w
zajęciach – na podstawie tej opinii.

§ 39.1. Opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana
uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej i nie później
niż do ukończenia szkoły podstawowej.

§ 40.1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na
zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych
możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na
czas określony w tej opinii.
2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć
komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości
uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w
tej opinii.
3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2,
uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo
„zwolniona”.

§ 41.1. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców na podstawie opinii poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu
edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją,
z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.
2. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust.1, posiadającego orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie
tego orzeczenia.
3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w
dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się
„zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 42.1. Uczeń w trakcie nauki w szkole uzyskuje oceny:
1) bieżące,
2) klasyfikacyjne (śródroczne, roczne)
2. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia.
3. Oceny są uzasadniane przez nauczycieli:
1) pisemnie (prace klasowe, sprawdziany)
2) ustnie (pozostałe formy sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia)
4. Uzasadnienie oceny polega na wskazaniu uczniowi co umie, co robi dobrze, co i jak
wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
5. Ocenianie klasyfikacyjne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć
edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania
i zachowania ucznia.
6. Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i wyższym
oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć
edukacyjnych celującą ocenę śródroczną lub roczną.

§ 43.1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji
rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen
klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej
z wyróżnieniem.
2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne do średniej ocen,
o której mowa w ust.1 wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych
zajęć.
3. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji
końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen
klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę
klasyfikacyjną zachowania.

§ 44. 1. W klasach I-III ocenianie bieżące z poszczególnych edukacji odnotowywane jest
w dziennikach lekcyjnych wg sześciostopniowej skali punktowej:

Punkty Ogólny zakres wiadomości i umiejętności
6p. uczeń dobrze opanował wiadomości i umiejętności programowe, samodzielnie poszerza wiedzę
5p. uczeń bardzo dobrze opanował wiadomości i umiejętności programowe
4p. uczeń opanował w dobrym stopniu wiadomości i umiejętności programowe
3p. uczeń opanował podstawowe wiadomości i umiejętności programowe, wymaga systematycznego utrwalania wiadomości i doskonalenia nabytych umiejętności
2p. uczeń opanował niektóre wiadomości i umiejętności programowe, wymaga indywidualnego wsparcia nauczyciela w pracy
1p. uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności programowych umożliwiających dalszą naukę

2. W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i
zachowania są ocenami opisowymi.
3. Oceny klasyfikacyjne z religii/ etyki są wyrażone stopniem.
4. Opis osiągnięć uczniów na koniec semestru przygotowuje się na kartach informacyjnych.
5. Karta semestralna oceny opisowej osiągnięć edukacyjnych uczniów klas I – III
w I semestrze zawiera umiejętności z zakresu:
1) edukacji polonistycznej
2) edukacji matematycznej
3) edukacji przyrodniczej
4) edukacji plastycznej
5) edukacji muzycznej
6) zajęć technicznych / edukacji technicznej
7) zajęć komputerowych / edukacji informatycznej
8) wychowania fizycznego
9) języka obcego nowożytnego / edukacji językowej
10) religii/etyki
oraz opisową ocenę zachowania.
6. Wypełnienie karty polega na podkreśleniu przez nauczyciela stopnia opanowania przez
ucznia określonych umiejętności.

§ 45.1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne
z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:

Ocena słowna Ocena cyfrowa Skrót
1) celujący 6 cel
2) bardzo dobry 5 bdb
3) dobry 4 db
4) dostateczny 3 dst
5) dopuszczający 2 dop
6) niedostateczny 1 ndst

2. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa
w pkt 1) – 5).
3. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w pkt 6).
4. Przy wystawianiu ocen śródrocznych i rocznych, nauczyciele kierują się następującymi
kryteriami:
1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
a) opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu określony
podstawą programową,
b) twórczo rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne wynikające z programu
nauczania w danej klasie
c) osiąga sukcesy w konkursach, zawodach sportowych

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) bardzo dobrze opanował zakres wiedzy i umiejętności określony podstawą
programową w danej klasie,
b) rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie
nauczania,
c) potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w
typowych i nietypowych sytuacjach

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) opanował wiadomości określone podstawą programową w danej klasie na poziomie
dobrym,
b) poprawnie stosuje zdobyte wiadomości,
c) samodzielnie rozwiązuje typowe zadania,
d) z pomocą nauczyciela rozwiązuje zadania i problemy o średnim stopniu trudności

4) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
a) w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone
podstawą programową,
b) może mieć braki w opanowaniu podstaw, ale nie przekreślają one możliwości
uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w toku dalszej nauki,
c) rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności,
d) wymaga wsparcia i pomocy ze strony nauczyciela

5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
a) słabo opanował wiadomości i umiejętności określone podstawą programową w danej
klasie,
b) zadania wykonuje z pomocą i pod kierunkiem nauczyciela,
c) wymaga dodatkowych wyjaśnień sposobu wykonania pracy,
d) często nie kończy rozpoczętych działań w określonym czasie

6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, a
braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy,
b) nie jest w stanie rozwiązać zadania o niewielkim stopniu trudności, nawet z pomocą
nauczyciela,
c) odmawia wykonania zadania, nie podejmuje próby działania i współpracy

5. Dopuszcza się stosowanie znaków „+” w ocenach bieżących i śródrocznych.
Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych / techniki, plastyki,
muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez
ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a
w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach
oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury
fizycznej.
6. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć
edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje
się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

§ 46.1. Rozróżnia się następujące kategorie pisemnego sprawdzania wiedzy i umiejętności
uczniów:
1) Sprawdzian (praca klasowa) – obejmuje materiał z 1 – 2 działów lub więcej niż 3
tematów lekcji, ocena wystawiana na jej podstawie ma znaczący wpływ na ocenę
śródroczną i roczną. Pisany jest 45 minut.
a) Zasady przeprowadzania sprawdzianów pisemnych w klasach IV – VIII:
- z tygodniowym wyprzedzeniem nauczyciel w formie pisemnej przekazuje uczniowi
do zeszytu termin sprawdzianu (pracy klasowej), a także zakres materiału
- każda praca klasowa poprzedzona jest lekcją utrwalającą (powtórzeniową),
- w ciągu jednego dnia uczeń może pisać tylko jeden sprawdzian (pracę klasową), w
ciągu tygodnia nie więcej niż trzy
- nauczyciel planujący przeprowadzenie pracy klasowej lub sprawdzianu wpisuje
ołówkiem w dzienniku lekcyjnym termin pracy klasowej lub sprawdzianu, z co
najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, o ile nie zaplanowano już w danym
tygodniu trzech prac klasowych
- prace klasowe i sprawdziany są obowiązkowe dla wszystkich uczniów,
- w przypadku nie przystąpienia do pisemnego sprawdzianu wiadomości z powodu
usprawiedliwionej nieobecności w szkole, uczeń ma obowiązek przystąpienia do
analogicznego sprawdzianu z tej samej partii materiału lub zaliczenia jej w sposób
określony przez nauczyciela, w terminie uzgodnionym z nauczycielem, ale nie
później niż 2 tygodnie od dnia powrotu do szkoły
- jeżeli uczeń się nie zgłosi do nauczyciela, to przystępuje do sprawdzianu kolejnego
dnia (po upływie 2 tygodni), a jeśli jest nieobecny w tym dniu, to pisze sprawdzian
pierwszego dnia po powrocie do szkoły
- nauczyciel ma prawo bez zapowiedzi odpytać z przewidzianego pracą klasową
materiału lub sprawdzić pisemną formą umiejętności ucznia, który nie pisał pracy
klasowej z całą klasą w wyniku nieusprawiedliwionej nieobecności na lekcji
- dopuszczalna jest poprawa ocen z prac klasowych, termin poprawy ustala nauczyciel
informując o tym uczniów,
- uczeń może przystąpić do jednej poprawy pracy klasowej / sprawdzianu,
- poprawa pracy klasowej dotyczy oceny dopuszczającej i niedostatecznej
- najwyższą oceną, jaką uczeń może uzyskać z poprawy pracy klasowej jest ocena
bardzo dobra, zgodna z przyjętymi wymaganiami programowymi,
- każdy stopień uzyskany w wyniku poprawy pracy klasowej wpisuje się do dziennika
obok pierwszego stopnia z tej pracy klasowej,
- jeżeli uczeń w wyniku poprawy pracy klasowej uzyskał stopień wyższy, to
poprzedni stopień nie wpływa na ocenę klasyfikacyjną z przedmiotu
- nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi lub całej klasie, jeśli stwierdzi,
że zachowanie uczniów nie gwarantuje samodzielności pracy.
- uczniowie w stosunku, do których nauczyciel podejrzewa brak samodzielności w
pisaniu sprawdzianu zostaną odpytani z zakresu sprawdzianu w najbliższym
możliwym czasie w obecności klasy.
- stwierdzenie faktu odpisywania podczas sprawdzianu pisemnego może być
podstawą ustalenia oceny niedostatecznej.
- z przedmiotów takich jak: plastyka, muzyka, zajęcia techniczne / technika, zajęcia
komputerowe / informatyka i wychowanie fizyczne, sprawdziany mają formę
głównie zadań praktycznych.
b) Zasady oceniania prac pisemnych:
- wymagania programowe obejmują dwa poziomy: podstawowy i ponadpodstawowy.
- ocenianie wiadomości i umiejętności uczniów odbywa się według następujących
zasad:
- -zaliczenie poziomu podstawowego poniżej 50% - ocena niedostateczna (1)
- -zaliczenie poziomu podstawowego na poziomie 50% - 75% - ocena dopuszczająca (2)
- - zaliczenie poziomu podstawowego na poziomie 76% i powyżej - ocena dostateczna(3)
- -zaliczenie poziomu podstawowego na poziomie 76% i powyżej i poziomu ponadpodstawowego na poziomie 50%-75% - ocena dobra (4)
- -zaliczenie poziomu podstawowego i ponadpodstawowego na poziomie 76% i powyżej ocena bardzo dobra (5)
- ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który wykona bezbłędnie wszystkie zadania z
poziomu podstawowego i ponadpodstawowego
- jeśli zadania na sprawdzianach (pracach klasowych) nie są podzielone na dwa poziomy, uczeń otrzymuje za wykonanie zadań:
- - 0% – 29% - ocenę niedostateczną (1)
--30%- 49% - ocenę dopuszczającą (2)
- -50% - 70% - ocenę dostateczną (3)
- -71% - 85% - ocenę dobrą (4)
- -86% - 96% - ocenę bardzo dobrą (5)
- -97% - 100% - ocena celująca (6)
- kryteria te mogą ulec modyfikacji (max o 5% w górę lub w dół) w zależności od możliwości zespołu klasowego i maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania na sprawdzianie
c) Zasady przeprowadzania sprawdzianów pisemnych w klasach I – III
- częstotliwość sprawdzianów pisemnych w klasach I- III ustala nauczyciel,
dostosowując ich liczbę do możliwości psychofizycznych uczniów,
- sprawdziany pisemne w klasach I – III zapowiadane są z przynajmniej tygodniowym
wyprzedzeniem.
- w ciągu tygodnia można zaplanować uczniom maksymalnie trzy sprawdziany/prace
klasowe, w ciągu jednego dnia – jeden,
- nauczyciel planujący przeprowadzenie sprawdzianu/pracy klasowej wpisuje termin
ołówkiem w dzienniku lekcyjnym
2) „Kartkówka” – jest to pisemne sprawdzenie wiadomości i umiejętności z 2 - 3 lekcji
lub pracy domowej. Trwa od 10 do 15 minut. Najwyższą oceną, jaką można uzyskać
jest ocena bardzo dobra. Nie przewiduje się poprawiania oceny otrzymanej
z kartkówki.
3) Odpowiedź - jest to ustne sprawdzenie wiadomości i umiejętności uwzględniające
zakres materiału programowego maksymalnie z dwóch ostatnich godzin lekcyjnych
4) inne formy sprawdzania wiadomości i umiejętności zawarte w NSO
(Nauczycielskim Systemie Oceniania) i PSO (Przedmiotowym Systemie Oceniania).

§ 47.1. Wszystkie pisemne formy sprawdzania wiedzy powinny być poprawione i ocenione w
ciągu 2 tygodni od ich napisania.
2. Jeżeli nauczyciel nie odda sprawdzonej pracy pisemnej w terminie określonym
w pkt 1., uczeń może odmówić przyjęcia oceny i może ponownie napisać sprawdzian/
pracę klasową w terminie ustalonym z nauczycielem (nie później niż w ciągu
tygodnia).
3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń otrzymuje do wglądu podczas
lekcji/ danych zajęć edukacyjnych, zabiera pracę na jeden dzień do domu w celu
udostępnienia jej rodzicom. Rodzice potwierdzają wgląd podpisem.

§ 48. 1.Uczeń może otrzymać „kropkę”:
1) za brak zadania domowego.
2) za niewykonywanie zadań na lekcjach, np. w czasie pracy w grupach, parach
2. Za trzy „kropki” uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. W przypadku trzykrotnego
braku zadania domowego z danego przedmiotu rodzice ucznia są zobowiązani do
skontaktowania się z nauczycielem tego przedmiotu
3. Uczeń może otrzymać też „kropkę” w rubryce przygotowanie do lekcji (PDL) za brak:
1) podręczników, ćwiczeń, zeszytów, przyborów, strojów gimnastycznych i innych
materiałów potrzebnych na zajęciach
2) podpisu rodziców na sprawdzianie lub innej informacji
4. Uczeń może otrzymać plus:
1) za wykonanie zadania domowego
2) za pracę na lekcji
3) za aktywność na lekcji
5. Za trzy plusy uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą.
6. Uczeń może otrzymać oprócz oceny lub zamiast oceny motywkę, buźkę lub inny
znaczek oceniający jego pracę i motywujący do dalszej nauki.

§ 49.1.Uczeń ma prawo zgłosić nauczycielowi danego przedmiotu, przed lekcją,
nieprzygotowanie do zajęć bez konsekwencji otrzymania „kropki”:
1) w pierwszych trzech dniach po powrocie do szkoły, gdy nieobecność trwała,
co najmniej tydzień i była usprawiedliwiona
2) w pierwszym dniu po powrocie do szkoły, gdy nieobecność była usprawiedliwiona
i krótsza niż tydzień
3) raz w semestrze bez podania przyczyny. Ten fakt nauczyciel przedmiotu
odnotowuje w dzienniku lekcyjnym w rubryce PDL wpisując literkę „n”.

§ 50.1. W szkole codziennie odbywa się losowanie „szczęśliwego numerka”.
2. Uczeń figurujący w dzienniku pod wylosowanym numerkiem nabywa prawo:
1) zwolnienia z niezapowiedzianych form kontroli wiadomości i umiejętności
2) nie ponoszenia konsekwencji za brak zadania domowego, przyborów,
podręczników, zeszytów ćwiczeń

§ 51.1. Nie wystawia się ocen za odpowiedzi ustne, nie przeprowadza się prac klasowych,
sprawdzianów i kartkówek bezpośrednio po całodziennej (trwającej do godziny 1800)
lub kilkudniowej wycieczce szkolnej.
2. Za wykonanie dodatkowych prac nauczyciel może wstawić uczniowi ocenę celującą,
bardzo dobrą lub dobrą. Brak lub źle wykonana praca dodatkowa nie może być
podstawą do ustalenia uczniowi oceny niedostatecznej, dopuszczającej i dostatecznej.
3. Na okres przerw świątecznych i ferii nauczyciele nie zadają uczniom prac domowych.
4. Nie przeprowadza się sprawdzianów/prac klasowych w poniedziałki, z wyjątkiem
przedmiotów, które odbywają się raz w tygodniu.

§ 52.1. Oceny śródroczne i roczne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele poszczególnych
przedmiotów.
2. W przypadku nieobecności nauczyciela przedmiotu w okresie klasyfikacji
śródrocznej, rocznej, oceny klasyfikacyjne wystawia nauczyciel tego samego lub
pokrewnego przedmiotu wyznaczony przez dyrektora szkoły.

§ 53.1. Na miesiąc przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktycznych, począwszy
od klasy IV, nauczyciele przedmiotów informują pisemnie ucznia i jego rodziców
o przewidywanych dla niego rocznych ocenach, a wychowawca o ocenie zachowania.
2. Ocena roczna może różnić się od oceny przewidywanej nie więcej niż o jeden stopień.
3. Na miesiąc przed końcem semestru i zakończeniem rocznych zajęć dydaktycznych
wychowawca klasy zawiadamia o przewidywanej ocenie niedostatecznej i/ lub
nagannym zachowaniu ucznia jego rodziców na piśmie, a rodzice swoim podpisem
potwierdzają otrzymanie informacji.
4.W przypadku trudności z bezpośrednim przekazaniem informacji rodzicom ucznia,
którego sprawa ta dotyczy wychowawca zobowiązany jest przesłać zawiadomienie
listem poleconym na podany przez rodziców adres zamieszkania.

§ 54.1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć
edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu
nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu
przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać
egzamin klasyfikacyjny na zasadach określonych w przepisach prawa.
3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący, na podstawie odrębnych
przepisów, indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek
szkolny poza szkołą.
4. W przypadku ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej
nieobecności na wniosek jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę
na egzamin klasyfikacyjny.
5. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji
rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
6. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia na piśmie do dyrektora szkoły,
jeżeli uznają, że ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
7. Zastrzeżenia, o których mowa w pkt.6 mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od
zakończenia zajęć w I semestrze i końca roku szkolnego.

§ 55.1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym
dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
2. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala dyrektor z uczniem i jego rodzicami.
3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
4. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych / techniki,
zajęć komputerowych / informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim
formę zadań praktycznych.
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:
1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
6. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem i jego rodzicami liczbę zajęć
edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych
w ciągu jednego dnia.
7. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów –
rodzice ucznia.
8. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji
3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
9. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację
o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania
praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
10. Nauczyciel egzaminujący przygotowuje zestaw egzaminacyjny, przewidujący
wymagania edukacyjne na każdy stopień. Zestaw ten jest dopuszczany do egzaminu
przez przewodniczącego komisji.
§ 56.1. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
2. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć technicznych / techniki,
zajęć komputerowych / informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim
formę zadań praktycznych.
3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia
rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako
przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
6. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3) termin egzaminu poprawkowego;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
7. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację
o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia
zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym
terminie, określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

§ 57.1. W przypadku stwierdzenia, że śródroczna lub roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu
ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian
wiadomości i umiejętności ucznia, egzamin sprawdzający w formie pisemnej i ustnej,
oraz ustala śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
2. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż
w terminie 5 dni od zgłoszenia zastrzeżenia. Termin uzgadnia się z uczniem
i jego rodzicami.

3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć technicznych/
techniki, zajęć komputerowych / informatyki i wychowania fizycznego ma przede
wszystkim formę zadań praktycznych.
4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności z zajęć edukacyjnych przeprowadza komisja,
w skład, której wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako
przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
5. Nauczyciel, o którym mowa w ust.4 pkt 2., może być zwolniony z udziału w pracy
komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.
W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela
prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela
zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający
w szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania sprawdzające;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
7. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację
o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia
zadania praktycznego.

§ 58.1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące
obszary:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom.
2. Począwszy od klasy IV śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się
według następującej skali:
1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne.
3. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
4. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną
zachowania.
5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia
lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na
jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub
orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
6. W klasach I – III ocena zachowania jest oceną opisową.

§ 59.1.Uczeń rozpoczynając każdy semestr w klasie IV - VIII dysponuje pulą 100 punktów,
do których dodawane bądź od których odejmowane są punkty wg następującej skali:

KATEGORIA PUNKTY DODATNIE ILOŚĆ PUNKTÓW
1. Reprezentowanie klasy i/lub szkoły na zewnątrz (imprezy lokalne, gminne) 6
2 Udział w konkursach szkolnych 2
Zajęcie miejsca na podium (1.-3.) 5
Wyróżnienie 3
3. Udział w konkursach i zawodach międzyszkolnych 3
Zajęcie miejsca na podium (1.-3.) 10
Wyróżnienie 5
4. Udział w konkursach i zawodach pozaszkolnych 5
Przejście do kolejnego etapu 10
Zajęcie miejsca na podium lub zdobycie tytułu laureata/finalisty 30
5. Udział w organizowaniu uroczystości szkolnych zgodnie z „kalendarzem imprez” 5
6. Podejmowanie działań na rzecz szkoły i kolegów – pomoc w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych (np. sprzątanie po imprezach) 6
7. Podejmowanie działań na rzecz klasy: dbanie o wystrój sali, organizacja imprez i uroczystości klasowych 5
8. Zaangażowanie w realizację projektu edukacyjnego 8 (po zakończeniu projektu)
9. Systematyczna i efektywna pomoc kolegom/koleżankom w nauce 5
10. Wywiązywanie się z przyjętych obowiązków 8 (na koniec semestru)
11. Udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez SU i wolontariat 5 (na koniec semestru)
12. Aktywna praca w SU, wolontariacie 10
(na koniec semestru)
13. Wzorowa frekwencja (99-100%) 10
(na koniec semestru)
14. Wszystkie godziny nieobecności usprawiedliwione w terminie 7 (na koniec semestru)
15. Punktualność 5 (na koniec semestru)
16. Uważne słuchanie i wykonywanie poleceń nauczycieli, aktywna praca na każdej lekcji 5 (na koniec semestru)
17. Strój galowy podczas każdej wyznaczonej uroczystości szkolnej 2
18. Wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego w klasie,
w kuchni, w łazienkach 8 (na koniec semestru)
19. Systematyczne przygotowanie do zajęć – brak kropek z PDL 10
(na koniec semestru)
20. Kulturalne zachowanie wobec rówieśników i osób dorosłych (zwroty grzecznościowe, słownictwo) 10
(na koniec semestru)
21. Właściwe relacje z rówieśnikami (brak konfliktów) 10
(na koniec semestru)
22. Kulturalne zachowanie się w czasie wyjść poza teren szkoły 5
(za każde wyjście)
23. Kulturalne, zgodne z regulaminem, zachowanie się w czasie wycieczek 5
(za każdą wycieczkę)
24. Właściwe zachowanie w czasie imprez i uroczystości szkolnych 10
(na koniec semestru)
25. Nagroda za brak punktów ujemnych 20
(na koniec semestru)

KATEGORIA PUNKTY UJEMNE ILOŚĆ PUNKTÓW
1. Brak przygotowania do lekcji
2 (za 3 kropki w rubryce PDL)
2. Niewykonywanie poleceń nauczyciela na lekcji, przeszkadzanie 1 (każdorazowo)
3. Arogancki stosunek do kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły i innych osób (ubliżanie, bezczelne odzywki, wyśmiewanie itp.) 10
4. Udział w bójce 10
5. Wulgarne słownictwo 5
6. Zachowanie niezgodne z regulaminem wycieczek 10
7. Kradzież 20
8. Celowe niszczenie mienia szkolnego i mienia osób innych 20 i zwrot kosztów
9. Stosowanie niedozwolonych używek (papierosy, alkohol, dopalacze, narkotyki) 30
10. Wyłudzanie pieniędzy 20
11. Fałszowanie podpisów, dokumentów itp. 15
12. Kłamstwo 10
13. Ucieczka z lekcji, zajęć dodatkowych, np. zespołu dydaktyczno-wyrównawczego 10
14. Niewykonywanie obowiązków dyżurnego klasowego i szkolnego 5 (na koniec semestru)
15. Spóźnianie się na lekcje 2 (za 3 spóźnienia)
16. Nieobecności nieusprawiedliwione powyżej 15 godzin (na koniec semestru) 10
17. Fotografowanie, filmowanie i nagrywanie bez zgody i wiedzy osoby, której to dotyczy 10
18. Brak stroju galowego podczas uroczystości szkolnych 2
19. Agresja fizyczna, zaczepianie, popychanie, prowokowanie słowne i fizyczne 5
20. Niewłaściwe zachowanie w czasie wyjść poza szkołę, wyjazdów 5
(każdorazowo)
21. Niewłaściwe zachowanie na uroczystościach
i imprezach szkolnych 5
22. Odmowa wykonania dodatkowych zadań powierzonych przez nauczyciela 2
2. Na koniec każdego semestru wychowawca oddziału przelicza punkty zdobyte przez ucznia
i wystawia ocenę zachowania wg następujących kryteriów:

OCENA PUNKTY
wzorowe 180 i więcej
bardzo dobre 140 - 179
dobre 100 - 139
poprawne 60 - 99
nieodpowiednie 30 - 59
naganne 29 i mniej
3. Ocenę wzorową może otrzymać uczeń, który uzyskał nie więcej niż 10 punktów ujemnych
w semestrze; a ocenę bardzo dobrą uczeń, który uzyskał nie więcej niż 15 punktów
ujemnych w semestrze, natomiast ocenę dobrą uczeń, który zdobył nie więcej niż 20
punktów ujemnych w semestrze.

§ 60.1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz
rodziców o zasadach oceniania zachowania uczniów.
2. Uczeń i rodzice mają prawo znać bieżącą ilość punktów.
3. Wychowawca oddziału prowadzi zeszyt bieżących informacji o uczniach.
4. Każdy nauczyciel systematycznie wpisuje punkty cząstkowe uczniowi.
5. Jeżeli uczeń dopuści się szczególnie drastycznego i niewłaściwego zachowania np.:
brutalna bójka, zuchwała i powtarzająca się kradzież itp. otrzymuje ocenę nieodpowiednią
lub naganną z pominięciem uzyskanych punktów. Ocena taka jest wystawiana w
porozumieniu z Radą Pedagogiczną i za jej zgodą.

§ 61.1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia na piśmie do dyrektora szkoły,
jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia została
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny.
Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno -
wychowawczych.
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia została
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor
szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ucznia w
drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów
decyduje głos przewodniczącego komisji.
3. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako
przewodniczący komisji
2) wychowawca oddziału
3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale
4) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole
5) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole
6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego
7) przedstawiciel rady rodziców.
4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia nie może być
niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
5. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:
1) skład komisji;
2) termin posiedzenia komisji;
3) wynik głosowania;
4) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

§ 62.1. W klasie ósmej szkoły podstawowej Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, przeprowadza sprawdzian poziomu opanowania wiadomości i umiejętności, określonych w podstawie programowej.

ROZDZIAŁ 12
CEREMONIAŁ SZKOŁY

§ 64. 1. Szkoła posiada własny ceremoniał, który obejmuje:
1) rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,
2) ślubowanie klasy pierwszej,
3) pożegnanie absolwentów,
4) pożegnanie nauczycieli i pracowników szkoły odchodzących na emeryturę,
5) święta zgodnie z kalendarzem imprez:
a) Święto Pieczonego Ziemniaka,
b) Dzień Edukacji Narodowej,
c) Święto Niepodległości Polski,
d) andrzejki,
e) mikołajki,
f) Wigilia szkolna,
g) Spotkanie przy choince z rodzicami i społecznością lokalną,
h) Dzień Babci i Dziadka,
i) bal karnawałowy,
j) walentynki,
k) powitanie wiosny,
l) Dzień Ziemi,
m) Święto Konstytucji 3 Maja,
n) Dzień Matki,
o) Piknik Rodzinny
p) Dzień Dziecka

ROZDZIAŁ 13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 65.1. Organami uprawnionymi do wnioskowania w sprawie zmian zapisów w statucie
szkoły są wszystkie organy szkoły, organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący
nadzór pedagogiczny.
2. Wnioski w sprawie zmian w statucie składane są do dyrektora szkoły.
3. Dyrektor szkoły przekazuje wnioski o dokonanie zmian w statucie radzie
pedagogicznej.
4. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu szkoły i uchwala jego zmiany
lub uchwala statut.
5. Statut udostępnia się wszystkim zainteresowanym w bibliotece szkolnej oraz na
stronie internetowej szkoły.

Niniejszy statut został uchwalony przez Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej w Lińsku w dniu