Standardy Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem
w Szkole Podstawowej w Lińsku

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 1606) 

 

Dobro i bezpieczeństwo małoletnich w Szkole Podstawowej w Lińsku są priorytetem wszelkich działań podejmowanych przez pracowników na rzecz małoletnich. Pracownik szkoły traktuje każdego ucznia z szacunkiem oraz uwzględnia jego potrzeby. Realizując zadania szkoły, działa w ramach obowiązującego prawa, obowiązujących w niej przepisów wewnętrznych oraz w ramach posiadanych kompetencji. Niedopuszczalne jest, by pracownik szkoły stosował wobec małoletniego jakąkolwiek formę przemocy.


Niniejsze Standardy Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem określają działania profilaktyczne i edukacyjne oraz zasady zapobiegania krzywdzeniu uczniów. W sytuacji, gdy doszło do krzywdzenia – określają procedury interwencji i zmniejszenia rozmiaru jego skutków poprzez prawidłową i efektywną pomoc uczniowi. Wskazują odpowiedzialność osób zatrudnionych w placówce za bezpieczeństwo małoletnich do niej uczęszczających.

 

Obszary Standardów Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem

 

§ 1. Standardy Ochrony Małoletnich mają na celu zapewnienie bezpiecznego i przyjaznego
środowiska szkoły. Obejmują:

 • zasady bezpiecznej rekrutacji personelu do pracy w szkole,
 • zasady bezpiecznych relacji personel – małoletni,
 • zasady i procedury reagowania w szkole w sytuacji podejrzenia krzywdzenia małoletniego
 • zasady ochrony wizerunku uczniów i ich danych osobowych
 • zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do Internetu
 • zasady monitorowania poziomu realizacji niniejszych Standardów
 • zasady udostępniania Standardów do zapoznania i stosowania personelowi, małoletnim i ich rodzicom/opiekunom


Słowniczek terminów

§ 2.

 • Uczeń/małoletni – to każda osoba do ukończenia 18. roku życia.
 • Krzywdzenie małoletniego – popełnienie czynu zabronionego lub czynu karalnego na szkodę ucznia lub zagrożenie dobra ucznia, w tym jego zaniedbanie.
 • Personel – każdy pracownik szkoły bez względu na formę zatrudnienia, w tym współpracownik, stażysta, wolontariusz lub inna osoba, która z racji pełnionej funkcji lub zadań ma (nawet potencjalny) kontakt z dziećmi i młodzieżą.
 • Opiekun ucznia – osoba uprawniona do reprezentowania ucznia, w szczególności jego rodzic lub opiekun prawny, a także rodzic zastępczy.
 • Instytucja – każda instytucja świadcząca usługi dzieciom i młodzieży lub działająca na rzecz dzieci lub uczniów.
 • Dyrektor – osoba, która w strukturze szkoły jest uprawniona do podejmowania decyzji.
 • Zgoda rodzica ucznia oznacza zgodę co najmniej jednego z rodziców. Jednak
  w przypadku braku porozumienia między rodzicami ucznia konieczne jest poinformowanie rodziców o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd rodzinny.
 • Osoba odpowiedzialna za Internet to wyznaczony przez dyrektora szkoły pracownik, sprawujący nadzór nad korzystaniem z Internetu przez uczniów na terenie szkoły oraz nad bezpieczeństwem uczniów w Internecie.
 • Osoba odpowiedzialna za Standardy Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem to wyznaczony przez dyrektora szkoły pracownik sprawujący nadzór nad realizacją niniejszych Standardów Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem.
 • Dane osobowe ucznia to wszelkie informacje umożliwiające identyfikację małoletniego.

 

Zasady rekrutacji personelu szkoły
(pracowników/współpracowników/wolontariuszy/ stażystów/praktykantów)

§ 3.

Rekrutacja pracowników szkoły odbywa się zgodnie z zasadami bezpiecznej rekrutacji
personelu. Zasady Rekrutacji stanowią Załącznik nr 1 do niniejszych Standardów.

 

Zasady bezpiecznych relacji między personelem szkoły a małoletnimi

§ 4.

Pracownicy znają i stosują zasady bezpiecznych relacji personel – małoletni ustalone
w szkole. Zasady stanowią Załącznik nr 2 do niniejszych Standardów.

 

Rozpoznawanie i reagowanie na czynniki ryzyka i symptomy krzywdzenia uczniów

 

§ 5.

 • Pracownicy szkoły posiadają wiedzę na temat czynników ryzyka i symptomów krzywdzenia małoletnich i zwracają na nie uwagę w ramach wykonywanych obowiązków.
 • Pracownicy szkoły monitorują sytuację i dobrostan małoletniego uczęszczającego do szkoły.
 • W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka pracownicy szkoły podejmują rozmowę z rodzicami, przekazując informacje na temat dostępnej oferty wsparcia
  i motywując ich do szukania dla siebie pomocy.


Procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia małoletniego

 

§ 6.

W przypadku powzięcia przez pracownika szkoły podejrzenia, że uczeń jest krzywdzony,
ma on obowiązek sporządzenia notatki służbowej i przekazania uzyskanej informacji pedagogowi, a w przypadku jego nieobecności wychowawcy klasy.

 

§ 7.

 • Pedagog/wychowawca klasy po uzyskaniu informacji o podejrzeniu krzywdzenia ucznia wzywa i informuje o zaistniałej sytuacji rodziców/opiekunów ucznia.
 • Pedagog sporządza opis sytuacji szkolnej i rodzinnej ucznia na podstawie rozmów
  z małoletnim, nauczycielami, wychowawcą i rodzicami oraz opracowuje plan pomocy małoletniemu.
 • Plan pomocy małoletniemu powinien zawierać wskazania dotyczące:
 • podjęcia przez szkołę działań w celu zapewnienia uczniowi bezpieczeństwa, w tym zgłoszenie podejrzenia krzywdzenia do odpowiedniej instytucji,
 • wsparcia, jakie zaoferuje uczniowi szkoła,
 • skierowania ucznia do specjalistycznej placówki pomocy, jeżeli istnieje taka potrzeba.


§ 8.

 • W przypadkach bardziej skomplikowanych (dotyczących np. wykorzystywania seksualnego lub znęcania się fizycznego i psychicznego o dużym nasileniu) dyrektor szkoły powołuje zespół interwencyjny, w skład którego mogą wejść: pedagog/psycholog, wychowawca i inni pracownicy mający wiedzę na temat skutków krzywdzenia ucznia lub o krzywdzonym uczniu (dalej określani jako zespół interwencyjny).
 • Zespół interwencyjny sporządza plan pomocy małoletniemu, spełniający wymogi określone w § 7 pkt 3 niniejszych Standardów, na podstawie opisu sporządzonego przez pedagoga szkolnego oraz innych informacji uzyskanych przez członków zespołu.
 • W przypadku, gdy podejrzenie krzywdzenia zgłoszą rodzice/opiekunowie ucznia, dyrektor szkoły jest zobowiązany powołać zespół interwencyjny.
 • Zespół interwencyjny w przypadku, o którym mowa w punkcie 3. wzywa rodziców/opiekunów ucznia na spotkanie wyjaśniające, podczas którego może zaproponować zdiagnozowanie zgłaszanego podejrzenia w zewnętrznej, bezstronnej instytucji. Ze spotkania sporządza się protokół.


§ 9

 • Sporządzony przez zespół interwencyjny plan pomocy małoletniemu wraz z zaleceniem współpracy przy jego realizacji przedstawiany jest rodzicom/opiekunom przez pedagoga.
 • Pedagog informuje rodziców/opiekunów o obowiązku szkoły – jako instytucji – zgłoszenia podejrzenia krzywdzenia małoletniego do odpowiedniej instytucji (prokuratura/policja lub sąd rodzinny, ośrodek pomocy społecznej bądź przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego – procedura „Niebieskiej Karty” – w zależności od zdiagnozowanego typu krzywdzenia i skorelowanej z nim interwencji).

Pracownicy szkoły uczestniczą w realizacji procedury „Niebieskiej Karty”, w tym uprawnieni są do samodzielnego jej wszczynania. Realizacja procedury „Niebieska Karta” stanowi Załącznik nr 3 do niniejszych Standardów.

 • Po poinformowaniu rodziców/opiekunów małoletniego przez pedagoga – zgodnie z punktem poprzedzającym – dyrektor szkoły składa zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do prokuratury/policji lub wniosek o wgląd w sytuację rodziny do sądu rejonowego, wydziału rodzinnego i nieletnich, ośrodka pomocy społecznej lub przesyła formularz „Niebieska Karta – A” do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego.
 • Dalszy tok postępowania leży w kompetencjach instytucji wskazanych w punkcie poprzedzającym.
 • W przypadku, gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili rodzice/opiekunowie małoletniego, a podejrzenie to nie zostało potwierdzone – szkoła informuje o tym fakcie rodziców/opiekunów ucznia na piśmie.

 

§ 10.

 • Z przebiegu interwencji wypełnia się kartę interwencji, której wzór stanowi Załącznik nr 4 do niniejszych Standardów. Kartę tę załącza się do dokumentacji ucznia
  w szkole.
 • Wszyscy pracownicy szkoły i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych podjęły informację o krzywdzeniu małoletniego lub informacje z tym związane, są zobowiązani do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.

 

 

 

 

 

Zasady ochrony wizerunku i danych osobowych małoletnich w szkole

 

§ 11.

 • Szkoła zapewnia najwyższe standardy ochrony danych osobowych małoletnich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Szkoła, uznając prawo nieletniego do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia ochronę wizerunku małoletnich.
 • Wytyczne dotyczące zasad ochrony wizerunku ucznia stanowią Załącznik nr 5 do niniejszych Standardów.

Zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do Internetu

 

§ 12.

 • Szkoła, zapewniając małoletnim dostęp do Internetu, podejmuje działania zabezpieczające małoletnich przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności instaluje i aktualizuje oprogramowanie zabezpieczające. Zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do Internetu stanowią Załącznik nr 6 do niniejszych Standardów.
 • Dyrektor szkoły wyznacza osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo w sieci w szkole.
 • Na terenie szkoły dostęp ucznia do Internetu możliwy jest pod nadzorem pracownika szkoły na zajęciach komputerowych i innych zajęciach, w tym pozalekcyjnych.
 • Pracownik szkoły, pod nadzorem którego uczniowie korzystają z Internetu, zobowiązany jest informować ich o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu oraz czuwać nad ich bezpieczeństwem podczas korzystania z Internetu w czasie zajęć.
 • W miarę możliwości osoba odpowiedzialna za Internet w szkole przeprowadza z uczniami cykliczne szkolenia dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu.
 • Szkoła zapewnia stały dostęp do materiałów edukacyjnych, dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu, przy komputerach, z których możliwy jest dostęp.
 • W szkole funkcjonuje regulamin korzystania z komputerów z dostępem do Internetu przez uczniów oraz procedura określająca działania, które należy podjąć w sytuacji znalezienia niebezpiecznych treści na komputerze.

 

Zasady monitorowania poziomu realizacji Standarów Ochrony Małoletnich 

przed krzywdzeniem w szkole

 

§ 13.

 • Dyrektor Szkoły wyznacza pedagoga szkolnego - panią Agnieszkę Dobek, jako osobę odpowiedzialną za realizację i propagowanie Standardów Ochrony Małoletnich w placówce.
 • Osoba, o której mowa w punkcie poprzedzającym, jest odpowiedzialna za monitorowanie realizacji Standardów, za reagowanie na sygnały naruszenia Standardów, prowadzenie rejestru zgłoszeń oraz za proponowanie zmian w Standardach.
 • Osoba, o której mowa w punkcie 1, przeprowadza wśród pracowników szkoły, raz na 12 miesięcy, ankietę monitorującą poziom realizacji Standardów. Wzór ankiety stanowi Załącznik nr 7 do niniejszych Standardów.
 • Na podstawie przeprowadzonej ankiety osoba odpowiedzialna za realizację
  i propagowanie Standardów Ochrony Małoletnich sporządza raport z monitoringu, który następnie przekazuje dyrektorowi szkoły.
 • Dyrektor szkoły na podstawie otrzymanego raportu wprowadza do Standardów niezbędne zmiany i ogłasza nowe brzmienie pracownikom, uczniom i rodzicom/opiekunom.


 • Zasady udostępniania Standardów do zapoznania i stosowania
 • personelowi, małoletnim i ich rodzicom/opiekunom

 

§ 14.

1. Dokument Standardy Ochrony Małoletnich jest dokumentem szkoły ogólnodostępnym dla personelu szkoły, uczniów oraz ich opiekunów.

2. Standardy Ochrony Małoletnich udostępnia się na stronie internetowej szkoły
www.sp-linsk.edu.pl oraz w bibliotece szkolnej i w pokoju nauczycielskim.

3. Standardy przedstawiane są na pierwszym zebraniu z rodzicami/prawnymi opiekunami w danym roku szkolnym. W przypadku ich aktualizacji omawiane są na najbliższym zebraniu odbywającym się po wprowadzeniu zmian.

4. Zapoznanie się ze Standardami rodzic/opiekun prawny poświadcza własnoręcznym podpisem.

5. Wychowawcy klas zapoznają uczniów ze Standardami oraz omawiają je w sposób zrozumiały, dostosowany do wieku małoletnich.

Przepisy końcowe

§ 15.

 • Niniejsze Standardy Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.
 • Ogłoszenie następuje w sposób dostępny dla pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców/opiekunów, w szczególności poprzez zamieszczenie na stronie internetowej szkoły tekstu Standardów, przesłanie pracownikom i rodzicom uczniów drogą elektroniczną (e-dziennik) oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w wersji skróconej przeznaczonej dla małoletnich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Zasady bezpiecznej rekrutacji personelu do pracy w Szkole Podstawowej w Lińsku

 

 • Dyrektor, przed zatrudnieniem pracownika w szkole, poznaje jego dane osobowe, kwalifikacje kandydata/kandydatki, w tym stosunek do wartości podzielanych przez szkołę, takich jak ochrona praw dzieci i młodzieży i szacunek do ich godności.
 • Dyrektor szkoły dba o to, by osoby przez niego zatrudnione (w tym osoby pracujące na podstawie umowy zlecenia oraz wolontariusze/stażyści) posiadały odpowiednie kwalifikacje do pracy z uczniami w szkole oraz były dla nich bezpieczne.
 • Aby sprawdzić powyższe, w tym stosunek osoby zatrudnianej do dzieci i młodzieży, podzielania wartości związanych z szacunkiem wobec nich oraz przestrzegania ich praw, dyrektor szkoły może żądać danych, w tym dokumentów dotyczących:
 • wykształcenia,
 • kwalifikacji zawodowych,
 • przebiegu dotychczasowego zatrudnienia kandydata/kandydatki.
 • W każdym przypadku dyrektor szkoły musi posiadać dane pozwalające zidentyfikować osobę przez niego zatrudnioną, niezależnie od podstawy zatrudnienia. Powinien znać:
 • imię (imiona) i nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • dane kontaktowe osoby zatrudnianej.
 • Dyrektor szkoły może poprosić kandydata/kandydatkę o przedstawienie referencji z poprzednich miejsc zatrudnienia lub o podanie kontaktu do osoby, która takie referencje może wystawić. Podstawą dostarczenia referencji lub kontaktu do byłych pracodawców jest zgoda kandydata/kandydatki. Niepodanie tych danych w świetle obowiązujących przepisów nie powinno rodzić dla tej osoby negatywnych konsekwencji w postaci np. odmowy zatrudnienia wyłącznie w oparciu o tę podstawę. Szkoła nie może samodzielnie prowadzić tzw. screeningu osób ubiegających się o pracę, gdyż ograniczają ją w tym zakresie przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz przepisy Kodeksu pracy.
 • Dyrektor Szkoły przed zatrudnieniem kandydata/kandydatki uzyskuje jego/jej dane osobowe, w tym dane potrzebne do sprawdzenia danych w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym – Rejestr z dostępem ograniczonym.
 • Przed dopuszczeniem osoby zatrudnianej do wykonywania obowiązków związanych z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi szkoła jest zobowiązana sprawdzić osobę zatrudnianą w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym – Rejestr z dostępem ograniczonym oraz Rejestr osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie do Rejestru. Rejestr dostępny jest na stronie: rps.ms.gov.pl. By móc uzyskać informacje z rejestru z dostępem ograniczonym, konieczne jest uprzednie założenie profilu szkoły.
 • Aby sprawdzić osobę w Rejestrze dyrektor szkoły potrzebuje następujących danych kandydata/kandydatki:
 • imię i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • PESEL,
 • nazwisko rodowe,
 • imię ojca,
 • imię matki.
 • Wydruk z Rejestru przechowuje się w aktach osobowych pracownika lub analogicznej dokumentacji dotyczącej wolontariusza lub osoby zatrudnionej w oparciu o umowę cywilnoprawną.
 • Dyrektor szkoły przed zatrudnieniem kandydata/kandydatki uzyskuje od kandydata/kandydatki informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności
  w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego.
 • Jeżeli osoba posiada obywatelstwo inne niż polskie, wówczas powinna przedłożyć również informację z rejestru karnego państwa obywatelstwa uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi, bądź informację z rejestru karnego, jeżeli prawo tego państwa nie przewiduje wydawania informacji dla ww. celów.
 • Od kandydata/kandydatki – osoby posiadającej obywatelstwo inne niż polskie – dyrektor szkoły pobiera również oświadczenie o państwie lub państwach zamieszkiwania w ciągu ostatnich 20 lat, innych niż Rzeczypospolita Polska i państwo obywatelstwa, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej.
 • Jeżeli prawo państwa, z którego ma być przedłożona informacja o niekaralności, nie przewiduje wydawania takiej informacji lub nie prowadzi rejestru karnego, wówczas kandydat/kandydatka zobowiązani są złożyć pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenie o tym fakcie wraz z oświadczeniem, że nie byli prawomocnie skazani w tym państwie za czyny zabronione odpowiadające przestępstwom określonym w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, oraz nie wydano wobec nich innego orzeczenia, w którym stwierdzono, iż dopuścili się takich czynów zabronionych, oraz że nie ma obowiązku wynikającego z orzeczenia sądu, innego uprawnionego organu lub ustawy stosowania się do zakazu zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności związanych z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich lub z opieką nad nimi.
 • Pod oświadczeniami składanymi pod rygorem odpowiedzialności karnej składa się oświadczenie o następującej treści: „Jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Oświadczenie to zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
 • Dyrektor Szkoły jest zobowiązany do domagania się od osoby zatrudnianej na stanowisku nauczyciela zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego.
 • Zaświadczenia z KRK można domagać się wyłącznie w przypadkach, gdy przepisy prawa wprost wskazują, że pracowników w zawodach lub na danych stanowiskach obowiązuje wymóg niekaralności. Wymóg niekaralności obowiązuje m.in. pracowników samorządowych oraz nauczycieli, w tym nauczycieli zatrudnionych w placówkach publicznych oraz niepublicznych.
 • W przypadku niemożliwości przedstawienia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego dyrektor szkoły uzyskuje od kandydata/kandydatki oświadczenie o niekaralności oraz o toczących się postępowaniach przygotowawczych, sądowych i dyscyplinarnych.


Wzory oświadczeń

………………………………

 (miejscowość i data)Oświadczenie o niekaralności i zobowiązaniu do przestrzegania

podstawowych zasad ochrony nieletnich przed krzywdzeniemJa, …………………………………………………………….. posiadający/-a numer PESEL …………………………………………, oświadczam, że nie byłem/-łam skazany/-a za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności lub przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego i nie toczy się przeciwko mnie żadne postępowanie karne ani dyscyplinarne w tym zakresie.


Ponadto oświadczam, że zapoznałem/-am się z zasadami ochrony uczniów obowiązującymi w Szkole Podstawowej w Lińsku i zobowiązuję się do ich przestrzegania.……………………………………………………

 (podpis)

 

 

 

 ………………………………

 (miejscowość i data)


Oświadczenie o krajach zamieszkania

 

Oświadczam, że w okresie ostatnich 20 lat zamieszkiwałem/-łam w następujących państwach,

innych niż Rzeczypospolita Polska: ……..............................................................................

Jednocześnie przedkładam informację z rejestrów karnych tych państw uzyskiwaną do

celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi/

informację z rejestrów karnych.

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.……………………………………………………

 (podpis)

Załącznik nr 2

Zasady bezpiecznych relacji personel – małoletni w Szkole Podstawowej w Lińsku 

 

Zasady bezpiecznych relacji personelu z nieletnimi w szkole obowiązują wszystkich pracowników, stażystów i wolontariuszy. Znajomość i akceptację zasad pracownicy potwierdzają podpisaniem oświadczenia.


 • Relacje personelu szkoły

Każdy pracownik szkoły jest zobowiązany do utrzymywania profesjonalnej relacji z uczniami w szkole i każdorazowego rozważenia, czy jego reakcja, komunikat bądź działanie wobec nieletniego są adekwatne do sytuacji, bezpieczne, uzasadnione i sprawiedliwe wobec innych uczniów. Każdy pracownik zobowiązany jest działać w sposób otwarty i przejrzysty dla innych, aby zminimalizować ryzyko błędnej interpretacji swojego zachowania.


 • Komunikacja z małoletnimi
 • W komunikacji z małoletnimi w szkole pracownik zobowiązany jest:
 • zachować cierpliwość i szacunek,
 • słuchać uważnie ucznia i udzielać mu odpowiedzi adekwatnych do jego wieku i danej sytuacji,
 • informować małoletniego o podejmowanych decyzjach jego dotyczących, biorąc pod uwagę jego oczekiwania,
 • szanować prawo małoletniego do prywatności; jeśli konieczne jest odstąpienie od zasady poufności, aby chronić ucznia, należy wyjaśnić mu to najszybciej jak to możliwe; jeśli pojawi się konieczność porozmawiania z uczniem na osobności, należy zostawić uchylone drzwi do pomieszczenia i zadbać, aby być w zasięgu wzroku innych; można też poprosić drugiego pracownika o obecność podczas takiej rozmowy,
 • zapewniać uczniów, że jeśli czują się niekomfortowo w jakiejś sytuacji, wobec konkretnego zachowania czy słów, mogą o tym powiedzieć nauczycielowi/pracownikowi szkoły lub wskazanej osobie (w zależności od procedur interwencji, jakie przyjęto w szkole) i mogą oczekiwać odpowiedniej reakcji i/lub pomocy.
 • Pracownikowi zabrania się:
 • zawstydzania, upokarzania, lekceważenia i obrażania małoletniego oraz podnoszenia głosu na ucznia w sytuacji innej niż wynikająca z bezpieczeństwa ucznia lub innych uczniów,
 • ujawniania informacji wrażliwych dotyczących ucznia wobec osób nieuprawnionych, w tym wobec innych uczniów; obejmuje to wizerunek ucznia, informacje o jego/jej sytuacji rodzinnej, ekonomicznej, medycznej, opiekuńczej i prawnej,
 • zachowywania się w obecności uczniów w sposób niestosowny; obejmuje to używanie wulgarnych słów, gestów i żartów, czynienie obraźliwych uwag, nawiązywanie w wypowiedziach do aktywności bądź atrakcyjności seksualnej oraz wykorzystywanie wobec ucznia relacji władzy lub przewagi fizycznej (zastraszanie, przymuszanie, groźby).

 • Działania realizowane z małoletnim
 • Pracownik zobowiązany jest:
 • doceniać i szanować wkład małoletniego w podejmowane działania, aktywnie go angażować i traktować równo bez względu na jego płeć, orientację seksualną, sprawność/niepełnosprawność, status społeczny, etniczny, kulturowy, religijny i światopogląd,
 • unikać faworyzowania uczniów.
 • Pracownikowi zabrania się:
 • nawiązywania z uczniem jakichkolwiek relacji romantycznych lub seksualnych, składania mu propozycji o nieodpowiednim charakterze; obejmuje to także seksualne komentarze, żarty, gesty oraz udostępnianie nieletnim treści erotycznych i pornograficznych bez względu na ich formę,
 • utrwalania wizerunku małoletniego (filmowanie, nagrywanie głosu, fotografowanie) dla potrzeb prywatnych; dotyczy to także umożliwienia osobom trzecim utrwalenia wizerunków uczniów, jeśli dyrektor szkoły nie został o tym poinformowany, nie wyraził na to zgody i nie uzyskał zgody rodziców/opiekunów,
 • proponowania małoletnim alkoholu, wyrobów tytoniowych, nielegalnych substancji, jak również używania ich w obecności małoletnich,
 • przyjmowania pieniędzy, prezentów od małoletnich, od rodziców/opiekunów uczniów,
 • wchodzenia w relacje jakiejkolwiek zależności wobec małoletniego lub jego rodziców/opiekunów, zachowywania się w sposób mogący sugerować innym istnienie takiej zależności i prowadzący do oskarżeń o nierówne traktowanie bądź czerpanie korzyści majątkowych i innych; nie dotyczy to okazjonalnych podarków związanych ze świętami w roku szkolnym, np. kwiatów.
 • Wszystkie ryzykowne sytuacje, które obejmują zauroczenie uczniem przez pracownika lub pracownikiem przez ucznia, muszą być zgłaszane dyrektorowi szkoły. Jeśli pracownik jest ich świadkiem, zobowiązany jest reagować stanowczo, ale z wyczuciem, aby zachować godność osób zainteresowanych.


 • Kontakt fizyczny z nieletnim
 • Jakiekolwiek przemocowe działanie wobec małoletniego jest niedopuszczalne. Istnieją jednak sytuacje, w których fizyczny kontakt z małoletnim może być stosowny i spełnia zasady bezpiecznego kontaktu: jest odpowiedzią na potrzeby ucznia w danym momencie, uwzględnia jego wiek, etap rozwojowy, płeć, kontekst kulturowy i sytuacyjny. Nie można jednak wyznaczyć uniwersalnej stosowności każdego takiego kontaktu fizycznego, ponieważ zachowanie odpowiednie wobec jednego małoletniego może być nieodpowiednie wobec innego.
 • Pracownik zobowiązany jest:
 • kierować się zawsze swoim profesjonalnym osądem, słuchając, obserwując
  i odnotowując reakcję ucznia, pytając go o zgodę na kontakt fizyczny (np. przytulenie) zachowując świadomość, że nawet przy jego dobrych intencjach taki kontakt może być błędnie zinterpretowany przez małoletniego lub osoby trzecie,
 • być zawsze przygotowanym na wyjaśnienie swoich działań,
 • zachować szczególną ostrożność wobec ucznia, który doświadczył nadużycia
  i krzywdzenia, w tym seksualnego, fizycznego bądź zaniedbania; takie doświadczenia mogą czasem sprawić, że będzie on dążył do nawiązania niestosownych bądź nieadekwatnych fizycznych kontaktów z dorosłymi; w takich sytuacjach pracownik powinien reagować z wyczuciem, jednak stanowczo, i pomóc uczniowi zrozumieć znaczenie osobistych granic.
 • Pracownikowi zabrania się:
 • bicia, szturchania, popychania oraz naruszania integralności fizycznej małoletniego w jakikolwiek inny sposób,
 • dotykania ucznia w sposób, który może być uznany za nieprzyzwoity lub niestosowny,
 • angażowania się w takie aktywności jak łaskotanie, udawane walki z uczniem czy brutalne zabawy fizyczne.
 • W sytuacjach wymagających czynności pielęgnacyjnych i higienicznych wobec ucznia pracownik zobowiązany jest unikać innego niż niezbędny kontakt fizyczny z nim. W każdej czynności pielęgnacyjnej i higienicznej, związanej z pomaganiem uczniowi w ubieraniu się i rozbieraniu, jedzeniu, myciu czy korzystaniu z toalety, pracownikowi powinna asystować druga osoba zatrudniona w szkole. Jeśli pielęgnacja i opieka higieniczna nad uczniami należą do obowiązków pracownika – zostanie on przeszkolony w tym kierunku.
 • Podczas dłuższych niż jednodniowe wyjazdów i wycieczek niedopuszczalne jest spanie z uczniem w jednym pokoju.
 • Kontakt fizyczny z małoletnim musi być jawny, nie może wiązać się z jakąkolwiek gratyfikacją ani wynikać z relacji władzy. Jeśli pracownik będzie świadkiem jakiegokolwiek z wyżej opisanych zachowań i/lub sytuacji ze strony innych dorosłych lub uczniów, zobowiązany jest zawsze poinformować o tym osobę odpowiedzialną – pedagoga - i postępować zgodnie z obowiązującą procedurą interwencji.

 • Kontakty z małoletnim poza godzinami pracy
 • Obowiązuje zasada, że kontakt z uczniami uczęszczającymi do szkoły powinien odbywać się wyłącznie w godzinach pracy i dotyczyć celów edukacyjnych lub wychowawczych.
 • Pracownikowi zabrania się zapraszania małoletnich do swojego miejsca zamieszkania, spotykania się z nimi poza godzinami pracy; obejmuje to także kontakty z uczniami poprzez prywatne kanały komunikacji (prywatny telefon, e-mail, komunikatory, profile w mediach społecznościowych).
 • Jeśli zachodzi taka konieczność, właściwą formą komunikacji z uczniami i ich rodzicami lub opiekunami poza godzinami pracy są kanały służbowe (e-dziennik, telefon służbowy).
 • Jeśli zachodzi konieczność spotkania z uczniami poza godzinami pracy, pracownik zobowiązany jest poinformować o tym dyrektora szkoły, a rodzice/opiekunowie uczniów muszą wyrazić zgodę na taki kontakt.
 • Utrzymywanie relacji towarzyskich lub rodzinnych (jeśli uczniowie i rodzice/opiekunowie uczniów są osobami bliskimi wobec pracownika) wymaga zachowania poufności wszystkich informacji dotyczących innych uczniów, ich rodziców oraz opiekunów.


 • Bezpieczeństwo online
 • Pracownik powinien być świadomy cyfrowych zagrożeń i ryzyka wynikającego z rejestrowania swojej prywatnej aktywności w sieci przez aplikacje i algorytmy, a także własnych działań w Internecie. Dotyczy to lajkowania określonych stron, korzystania z aplikacji randkowych, na których można spotkać uczniów/uczennice, obserwowania określonych osób/stron w mediach społecznościowych i ustawień prywatności kont, z których korzysta. Jeśli profil pracownika jest publicznie dostępny, to również uczniowie i ich rodzice/opiekunowie mają wgląd w cyfrową aktywność pracownika.
 • Pracownik zobowiązany jest wyłączać lub wyciszać osobiste urządzenia elektroniczne w trakcie lekcji oraz wyłączyć na terenie szkoły funkcjonalność Bluetooth.
 • Pracownikowi zabrania się nawiązywania kontaktów z uczniami poprzez przyjmowanie bądź wysyłanie zaproszeń w mediach społecznościowych.

 
Załącznik nr 3
Realizacja procedury „Niebieska Karta” w Szkole Podstawowej w Lińsku

1. „Niebieską Kartę” zakłada pedagog szkolny po stwierdzeniu, że w rodzinie ucznia dochodzi do przemocy (decyzję o założeniu „Niebieskiej Karty” warto podjąć po konsultacjach oraz w porozumieniu z zespołem wychowawczym).

2. Wszczęcie procedury następuje poprzez wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A”
w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.

3. W przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec małoletniego ucznia, czynności podejmowane i realizowane w ramach procedury, przeprowadza się
w obecności rodzica/opiekuna prawnego.

4. Jeżeli osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie wobec małoletniego są rodzice/opiekunowie prawni, działania z udziałem ucznia przeprowadza się w obecności pełnoletniej osoby najbliższej.

5. Działania z udziałem ucznia, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięty przemocą w rodzinie, powinny być prowadzone w miarę możliwości w obecności wychowawcy lub psychologa.

6. Po wypełnieniu formularza „Niebieska Karta – A” osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przekazuje się formularz „Niebieska Karta –B”.

7. W przypadku, gdy przemoc w rodzinie dotyczy małoletniego ucznia, formularz „Niebieska Karta – B” przekazuje się rodzicowi/opiekunowi prawnemu lub osobie, która zgłosiła podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie (formularza „Niebieska Karta – B” nie przekazuje się osobie, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie).

8. Wypełniony formularz „Niebieska Karta – A” niezwłocznie, nie później niż w terminie
5 dni roboczych od dnia wszczęcia procedury, przekazuje się do zespołu interdyscyplinarnego.

 

Załącznik nr 4

Karta interwencji

 

Imię i nazwisko dziecka

 

Przyczyna interwencji (forma krzywdzenia)

 

 

 

Osoba zawiadamiająca o podejrzeniu krzywdzenia

 

Opis działań podjętych przez pedagoga

Data

Działanie


Spotkania z opiekunami ucznia

Data

Opis spotkania


Forma podjętej interwencji (zakreślić właściwe)

zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

wniosek
o wgląd
w sytuację ucznia/rodziny

inny rodzaj interwencji (jaki?)

Dane dotyczące interwencji (nazwa organu, do którego zgłoszono interwencję) i data interwencji

 

 

Wyniki interwencji – działania organów wymiaru sprawiedliwości (jeśli placówka uzyskała informacje o wynikach działania placówki lub działania rodziców)

Data

Działanie

 

 


 

 Załącznik nr 5 

Zasady ochrony wizerunku uczniów i ich danych osobowych 

 • Zasady powstały w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. We wszystkich działaniach szkoły kierujemy się odpowiedzialnością i rozwagą wobec utrwalania, przetwarzania, używania i publikowania wizerunków uczniów.
 • Dzielenie się zdjęciami i filmami z naszych aktywności służy celebrowaniu sukcesów uczniów, dokumentowaniu naszych działań i zawsze ma na uwadze bezpieczeństwo uczniów. Wykorzystujemy zdjęcia/nagrania pokazujące szeroki przekrój uczniów –
  - chłopców i dziewczęta, małoletnich w różnym wieku, o różnych uzdolnieniach, stopniu sprawności.
 • Rodzice/opiekunowie uczniów decydują, czy wizerunek ich dziecka może być rejestrowany i publikowany przez szkołę.
 • Zgoda rodziców/opiekunów na wykorzystanie wizerunku ich dziecka jest wiążąca, jeśli uczniowie i rodzice/opiekunowie zostali poinformowani o sposobie wykorzystania zdjęć/nagrań i ryzyku wiążącym się z publikacją wizerunku.
 • Dbamy o bezpieczeństwo wizerunków małoletnich poprzez:
 • prośbę o pisemną zgodę rodziców/opiekunów na utrwalanie i publikowanie wizerunku ich dziecka,
 • udzielenie wyjaśnień, do czego wykorzystujemy zdjęcia/nagrania i w jakim kontekście, jak będziemy przechowywać te dane i jakie potencjalne ryzyko wiąże się z publikacją zdjęć/nagrań online,
 • nieujawnianie jakichkolwiek informacji wrażliwych o uczniu, dotyczących m.in. stanu zdrowia, sytuacji materialnej, sytuacji prawnej i powiązanych z wizerunkiem ucznia
 • Zmniejszamy ryzyko kopiowania i niestosownego wykorzystania zdjęć/nagrań małoletnich poprzez przyjęcie następujących zasad:
 • wszyscy uczniowie znajdujący się na zdjęciu/nagraniu muszą być ubrani, a sytuacja zdjęcia/nagrania nie jest dla ucznia poniżająca, ośmieszająca ani nie ukazuje go w negatywnym kontekście,
 • zdjęcia/nagrania uczniów koncentrują się na czynnościach wykonywanych przez uczniów i w miarę możliwości przedstawiają grupę, a nie pojedyncze osoby,
 • rezygnujemy z publikacji zdjęć uczniów, nad którymi nie sprawujemy już opieki, jeśli oni lub ich rodzice/opiekunowie nie wyrazili zgody na wykorzystanie zdjęć po odejściu ze szkoły,
 • wszystkie podejrzenia i problemy dotyczące niewłaściwego rozpowszechniania wizerunków uczniów są rejestrowane i zgłaszane dyrektorowi, podobnie jak inne niepokojące sygnały dotyczące zagrożenia bezpieczeństwa małoletnich.
 • Jeśli rejestracja wydarzenia zostanie zlecona osobie zewnętrznej (wynajętemu fotografowi lub kamerzyście), zadbamy o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży poprzez:
 • zobowiązanie osoby/firmy rejestrującej wydarzenie do przestrzegania niniejszych wytycznych,
 • zobowiązanie osoby/firmy rejestrującej wydarzenie do noszenia identyfikatora w czasie trwania wydarzenia,
 • niedopuszczenie do sytuacji, w której osoba/firma rejestrująca będzie przebywała z uczniami bez nadzoru pracownika naszej szkoły,
 • poinformowanie rodziców/opiekunów oraz uczniów, że osoba/firma rejestrująca wydarzenie będzie obecna podczas wydarzenia i upewnienie się, że rodzice/opiekunowie wyrażają na to zgodę.
 • Jeśli wizerunek małoletniego stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz, impreza publiczna, zgoda rodziców/opiekunów ucznia nie jest wymagana.
 • Personelowi szkoły nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów i osobom nieupoważnionym utrwalania wizerunku ucznia na terenie placówki bez zgody rodzica/opiekuna ucznia oraz bez zgody dyrektora.
 • Personel szkoły nie kontaktuje przedstawicieli mediów z małoletnimi, nie przekazuje mediom kontaktu do rodziców/opiekunów uczniów i nie wypowiada się w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie ucznia lub jego rodzica/opiekuna. Zakaz ten dotyczy także sytuacji, gdy pracownik jest przekonany, że jego wypowiedź nie jest w żaden sposób utrwalana.
 • W celu realizacji materiału medialnego dyrektor szkoły może podjąć decyzję o udostępnieniu wybranych pomieszczeń instytucji dla potrzeb nagrania. Podejmując taką decyzję, poleca przygotowanie pomieszczenia w taki sposób, aby uniemożliwić rejestrowanie przebywających na terenie instytucji uczniów.
 • Jeśli rodzice/opiekunowie prawni nie wyrazili zgody na utrwalanie wizerunku ucznia, będziemy respektować ich decyzję.
 • Przechowujemy materiały zawierające wizerunek małoletnich w sposób zgodny z prawem i bezpieczny dla nich:
 • nośniki zawierające zdjęcia i nagrania są przechowywane w zamkniętej na klucz szafce, a nośniki elektroniczne zawierające zdjęcia i nagrania są przechowywane
  w folderze chronionym z dostępem ograniczonym do osób uprawnionych przez szkołę,
 • sprzętem, którego używamy jako instytucja, są urządzenia rejestrujące należące do szkoły
 • w uzasadnionych przypadkach, za zgodą dyrektora, pracownicy szkoły mogą używać osobistych urządzeń rejestrujących (tj. telefony komórkowe, aparaty fotograficzne)
  w celu rejestrowania wizerunków uczniów. W dniu wykonania zdjęć przekazują je do szkoły i natychmiast usuwają je ze swoich urządzeń.

 

Załącznik nr 6

Zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do Internetu w Szkole Podstawowej w Lińsku

 • Infrastruktura sieciowa szkoły umożliwia dostęp do Internetu, zarówno personelowi, jak i uczniom, w czasie zajęć.
 • Sieć jest monitorowana, tak aby możliwe było zidentyfikowanie sprawców ewentualnych nadużyć.
 • Rozwiązania organizacyjne na poziomie szkoły bazują na aktualnych standardach bezpieczeństwa.
 • Osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo w sieci w szkole jest pani Patrycja Dąbrowska.
 • Do obowiązków osoby odpowiedzialnej należy:

a) zabezpieczenie sieci internetowej szkoły przed niebezpiecznymi treściami poprzez
instalację i aktualizację odpowiedniego, nowoczesnego oprogramowania,

b) aktualizowanie oprogramowania w miarę potrzeb

 • c) w miarę możliwości przeprowadzanie cyklicznych szkoleń dotyczących bezpiecznego
  korzystania z Internetu.
 • d) sprawdzanie przynajmniej raz w miesiącu, czy na komputerach z dostępem do
  Internetu nie znajdują się niebezpieczne treści.

6. W przypadku znalezienia niebezpiecznych treści na komputerze osoba odpowiedzialna
stara się ustalić, kto korzystał z urządzenia w czasie ich wprowadzenia.
7. Informację o małoletnim, który korzystał z komputera w czasie wprowadzenia
niebezpiecznych treści, przekazuje dyrektorowi szkoły.

8. Dyrektor szkoły aranżuje dla ucznia rozmowę z psychologiem lub pedagogiem na temat
bezpieczeństwa w Internecie.
9. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej rozmowy psycholog/pedagog uzyska informacje,
że uczeń jest krzywdzony, podejmuje działania opisane w procedurze interwencji.

Załącznik nr 7

Ankieta monitorująca poziom realizacji Standardów Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem


Czy znasz Standardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem obowiązujące w szkole, w której pracujesz?


Czy znasz treść dokumentu „Standardy Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem” obowiązujące w szkole?


Czy potrafisz rozpoznawać symptomy krzywdzenia uczniów?


Czy wiesz, jak reagować na symptomy krzywdzenia małoletnich?


Czy zdarzyło Ci się zaobserwować naruszenie zasad zawartych w Standardach Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem przez innego pracownika?


Jeśli tak – jakie zasady zostały naruszone?
Czy podjąłeś/-aś jakieś działania? Jeśli tak, to jakie?


Jeśli nie – dlaczego?Czy masz jakieś uwagi/poprawki/sugestie dotyczące Standardów Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem obowiązujących w szkole? (odpowiedź opisowa)Standardy Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem wprowadzone są Zarządzeniem nr 6/2024 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lińsku z dnia 15 maja 2024 r.