Sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425/ z późn. zm.)

2. Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

I. ZASADY OGÓLNE

§ 1

1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych uczniów polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania oraz na formułowaniu oceny.
2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

3. Wewnątrzszkolnemu ocenianiu podlegają:

a) osiągnięcia edukacyjne ucznia

b) zachowanie się ucznia w szkole i te zachowania pozaszkolne, które mają wpływ na

funkcjonowanie ucznia w szkole i oddziałują na środowisko szkolne

4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych
b) ustalenie kryteriów oceniania zachowania
c) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zachowania wg skali i w formach przyjętych w szkole
d) różnorodne sposoby zbierania informacji o osiągnięciach ucznia
e) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych
f) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane śródroczne i roczne
oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania
g) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji
o postępach i trudnościach ucznia w nauce
5. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania:
a) określają zasady i kryteria oceniania postępów edukacyjnych i zachowania uczniów
b) są spójne dla wszystkich uczniów klas I – VI
c) zapewniają uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom) dostęp do bieżącej informacji
o ocenach cząstkowych i zachowaniu oraz wgląd do dokumentacji związanej z ocenianiem
d) są rzetelną informacją zwrotną o efektywności uczenia się
e) motywują ucznia do dalszej pracy
6. Dokumentowanie i rejestrowanie osiągnięć ucznia dokonuje się w:

a) dziennikach lekcyjnych

b) arkuszach ocen

II. CELE WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA

§ 1

1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ma na celu:

a) informowanie ucznia o postępach i poziomie jego osiągnięć edukacyjnych
b) udzielanie, przez nauczyciela, pomocy w nauce poprzez przekazywanie uczniowi
wskazówek do dalszej pracy

c) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju

d) wdrażanie ucznia do systematycznej pracy

e) motywowanie ucznia do nauki

f) przekazywanie rodzicom (prawnym opiekunom) bieżącej informacji o osiągnięciach ich

dzieci, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach

g) zapewnienie nauczycielom możliwie precyzyjnej informacji o poziomie osiągania

założonych celów kształcenia, szczególnie w zakresie umiejętności ucznia

h) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno –

wychowawczej.

2. Wewnątrzszkolne ocenianie zachowania ucznia ma na celu:
a) ukierunkowanie samodzielnej pracy ucznia nad sobą – w tym kształtowanie własnego
charakteru
b) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) informacji na temat zachowania się
ucznia,
pomoc rodzicom (prawnym opiekunom) w ich pracy wychowawczej
c) wspieranie realizacji celów i zadań wynikających ze szkolnego programu
wychowawczego

III. TRYB I ZASADY OCENIANIA

§ 1

1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. Pierwszy okres trwa od początku roku szkolnego
do 31 stycznia. W roku szkolnym, w którym ferie zimowe przypadają w pierwszym terminie (połowa stycznia) pierwszy semestr trwa od początku roku szkolnego do piątku przed feriami.

2. Proces oceniania jest jawny w każdej jego fazie zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
3. Ocenianiu podlegają: wiedza i umiejętności uczniów, a nie ich brak.
4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia jest dokonywane:
a) systematycznie
b) w różnych formach
c) w warunkach zapewniających obiektywność oceny
5. Minimalna liczba ocen cząstkowych w ciągu okresu, na podstawie, których wystawia się ocenę klasyfikacyjną (śródroczną i roczną) wynosi:

- z przedmiotu odbywającego się jeden raz w tygodniu, co najmniej 4 oceny

- z przedmiotu odbywającego się, co najmniej dwa razy w tygodniu minimum 5 ocen
- z przedmiotu odbywającego się więcej niż dwa razy w tygodniu liczba ocen cząstkowych nie powinna być mniejsza niż podwojona liczba godzin dydaktycznych danych zajęć edukacyjnych w tygodniu

6. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
7. Ze względu na różną wagę ocen uzyskanych przez ucznia przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej podstawowe znaczenie mają oceny ze sprawdzianów (prac klasowych), kartkówek, odpowiedzi lub czynności wykonywanych bezpośrednio pod okiem nauczyciela.

8. Pozostałe oceny wynikające ze stałej obserwacji ucznia, np. systematyczność w odrabianiu prac domowych, aktywność na lekcjach, zaangażowanie, stosunek do przedmiotu mają wpływ na podwyższenie lub obniżenie oceny śródrocznej i rocznej.
9. Na ocenę wiadomości nie może mieć wpływu zachowanie się ucznia oraz jego cechy

osobowościowe.

10. Ocena ustalona przez nauczyciela na koniec drugiego semestru jest także oceną roczną.

11. Proces oceniania uczniów rozpoczyna się nie wcześniej niż tydzień po rozpoczęciu roku szkolnego.

12. Uczniowie klasy czwartej i uczniowie rozpoczynający naukę w szkole w ciągu roku szkolnego objęci są dwutygodniowym okresem adaptacyjnym (nie otrzymują ocen).

IV. ZADANIA NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW

§ 1

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców
(prawnych opiekunów) o:

a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych ocen
z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów
c) zasadach wystawiania klasyfikacyjnych ocen: śródrocznej i rocznej na podstawie ocen
cząstkowych

d) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana śródrocznej i rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych

2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

a) kryteriach, warunkach i sposobie oceniania zachowania

b) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

V. DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

§ 1

1. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
a) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego
orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-
terapeutycznym
b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego
orzeczenia
c) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę
takiego dostosowania – na podstawie tej opinii
d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt a)–c), który jest objęty
pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania przez
nauczycieli i specjalistów indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia
e) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach udziału ucznia w zajęciach–
na podstawie tej opinii.

§ 2

1. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.

§ 3

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w pkt 2, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 4

1. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.
2. W przypadku ucznia, o którym mowa w pkt. 1, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

VI. OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW

§ 1

1. Uczeń w trakcie nauki w szkole uzyskuje oceny:

a) bieżące,

b) klasyfikacyjne (śródroczne, roczne)

2. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia.
3. Oceny są uzasadniane przez nauczycieli:
a) pisemnie (prace klasowe, sprawdziany)
b) ustnie (pozostałe formy sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia)
Uzasadnienie oceny polega na wskazaniu uczniowi co umie, co robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

4. Ocenianie klasyfikacyjne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia.

5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i wyższym oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który otrzymał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i wyższym bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

§ 2

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w pkt 6 wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

3. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.
4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w pkt 8, wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

VII. OCENIANIE W KLASACH I – III

1. W klasach I-III ocenianie bieżące z poszczególnych edukacji odnotowywane jest w dziennikach lekcyjnych wg sześciostopniowej skali punktowej:

Ocena - punkty

Ogólny zakres wiadomości i umiejętności

6p.

wiadomości i umiejętności ucznia zdecydowanie wykraczają poza wymagania programowe

5p.

uczeń bardzo dobrze opanował wiadomości i umiejętności programowe, samodzielnie poszerza wiedzę

4p.

uczeń opanował w dobrym stopniu wiadomości i umiejętności programowe

3p.

uczeń opanował podstawowe wiadomości i umiejętności programowe, wymaga systematycznego utrwalania wiadomości i doskonalenia nabytych umiejętności

2p.

uczeń opanował niektóre wiadomości i umiejętności programowe, wymaga indywidualnego wsparcia nauczyciela w pracy

1p.

uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności programowych umożliwiających dalszą naukę

2. W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i zachowania są ocenami opisowymi.
3. Oceny klasyfikacyjne z religii/ etyki są wyrażone stopniem.
4. Opis osiągnięć uczniów na koniec semestru przygotowuje się na kartach informacyjnych.

5. Karta semestralna oceny opisowej osiągnięć edukacyjnych uczniów klas I – III
w I semestrze zawiera umiejętności z zakresu:

a) edukacji polonistycznej

b) edukacji matematycznej

c) edukacji przyrodniczej

d) edukacji plastycznej
e) edukacji muzycznej
f) zajęć technicznych

g) zajęć komputerowych

h) wychowania fizycznego
i) języka obcego nowożytnego

j) religii/etyki

oraz opisową ocenę zachowania.

6. Wypełnienie karty polega na podkreśleniu przez nauczyciela stopnia opanowania przez ucznia umiejętności.

VIII. OCENIANIE W KLASACH IV – VI

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:

 

Ocena słowna

Ocena cyfrowa

Skrót

a)

celujący

6

cel

b)

bardzo dobry

5

bdb

c)

dobry

4

db

d)

dostateczny

3

dst

e)

dopuszczający

2

dop

f)

niedostateczny

1

ndst

2. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa
w pkt a) – e).
3. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w pkt f).

4. Przy wystawianiu ocen semestralnych i rocznych, nauczyciele kierują się następującymi kryteriami:

a) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

- posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania w danej klasie,

- samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

- korzysta z różnych źródeł informacji,

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych
i praktycznych,

- proponuje rozwiązania niekonwencjonalne,

- potrafi samodzielnie wnioskować, uogólniać i dostrzegać związki przyczynowo-skutkowe,

- osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych;

b) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej
klasie,

- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,

- rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania,

- potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania standardowych zadań i problemów
w typowych sytuacjach;

c) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

- opanował wiadomości określone programem nauczania w danej klasie na poziomie dobrym,

- poprawnie stosuje zdobyte wiadomości,

- samodzielnie rozwiązuje typowe zadania,

- z pomocą nauczyciela rozwiązuje zadania i problemy o średnim stopniu trudności;

d) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

- opanował większość wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej
klasie

- może mieć braki w opanowaniu podstaw, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania
przez ucznia podstawowej wiedzy w toku dalszej nauki,

- samodzielnie rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności,

- wymaga wsparcia i pomocy ze strony nauczyciela;

e) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

- słabo opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej
klasie

- większość zadań wykonuje pod kierunkiem nauczyciela,

- wymaga dodatkowego wyjaśnienia sposobu wykonania pracy,

- nie przestrzega limitów czasowych, często nie kończy rozpoczętych działań;

f) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

- nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, a braki
w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy,

- nie jest w stanie rozwiązać zadania o niewielkim stopniu trudności, nawet z pomocą

nauczyciela

- odmawia wykonania zadania, nie próbuje, nie stara się;
5. Dopuszcza się stosowanie znaków „+” w ocenach bieżących i śródrocznych..

6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
7. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

IX. SPRAWDZANIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

§ 1

1. Rozróżnia się następujące kategorie pisemnego sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów:

1) Sprawdzian (praca klasowa) – obejmuje materiał z 1 – 2 działów, ocena wystawiana na jej podstawie ma znaczący wpływ na ocenę semestralną i roczną. Pisany jest 45 minut
2. Zasady przeprowadzania sprawdzianów pisemnych w klasach IV – VI:
a) z tygodniowym wyprzedzeniem nauczyciel w formie pisemnej przekazuje uczniowi do zeszytu termin sprawdzianu (pracy klasowej), a także zakres materiału
b) każda praca klasowa poprzedzona jest lekcją utrwalającą (powtórzeniową),
c) w ciągu jednego dnia uczeń może pisać tylko jeden sprawdzian (pracę klasową), w ciągu tygodnia nie więcej niż dwa
d) nauczyciel planujący przeprowadzenie pracy klasowej wpisuje ołówkiem w dzienniku

lekcyjnym termin pracy klasowej, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, o ile nie

zaplanowano już w danym tygodniu dwóch prac klasowych

e) prace klasowe są obowiązkowe dla wszystkich uczniów,
f) w przypadku nie przystąpienia do pisemnego sprawdzianu wiadomości z powodu usprawiedliwionej nieobecności w szkole, uczeń ma obowiązek przystąpienia do analogicznego sprawdzianu z tej samej partii materiału lub zaliczenia jej w sposób określony przez nauczyciela, w terminie uzgodnionym z nauczycielem, ale nie później niż 2 tygodnie od dnia powrotu do szkoły.

g) nauczyciel ma prawo bez zapowiedzi odpytać z przewidzianego pracą klasową materiału

lub sprawdzić pisemną formą umiejętności ucznia, który nie pisał pracy klasowej z całą

klasą w wyniku nieusprawiedliwionej nieobecności na lekcji

h) dopuszczalna jest poprawa ocen z prac klasowych, termin poprawy ustala nauczyciel

informując o tym uczniów,

i) uczeń może przystąpić do jednej poprawy każdej pracy klasowej,

j) poprawa pracy klasowej dotyczy oceny dopuszczającej i niedostatecznej

k) najwyższą oceną, jaką uczeń może uzyskać z poprawy pracy klasowej jest ocena bardzo

dobra, zgodna z przyjętymi wymaganiami programowymi,

l) każdy stopień uzyskany w wyniku poprawy pracy klasowej wpisuje się do dziennika

obok pierwszego stopnia z tej pracy klasowej,

ł) jeżeli uczeń w wyniku poprawy pracy klasowej uzyskał stopień wyższy, to poprzedni

stopień nie wpływa na ocenę klasyfikacyjną z przedmiotu
m) nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi lub całej klasie, jeśli stwierdzi, że zachowanie uczniów nie gwarantuje samodzielności pracy.
n) uczniowie w stosunku, do których nauczyciel podejrzewa brak samodzielności w pisaniu sprawdzianu zostaną odpytani z zakresu sprawdzianu w najbliższym możliwym czasie w obecności klasy.
o) stwierdzenie faktu odpisywania podczas sprawdzianu pisemnego może być podstawą ustalenia oceny niedostatecznej.
p) z przedmiotów takich jak: plastyka, muzyka, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego, sprawdziany mają formę głównie zadań praktycznych.
3. Zasady oceniania prac pisemnych:

a) wymagania programowe obejmują dwa poziomy: podstawowy i ponadpodstawowy.

b) ocenianie wiadomości i umiejętności uczniów odbywa się według następujących zasad:

- zaliczenie poziomu podstawowego poniżej 50% - ocena niedostateczna (1)

- zaliczenie poziomu podstawowego na poziomie 50% - 75% - ocena dopuszczająca (2)

- zaliczenie poziomu podstawowego na poziomie 75% i powyżej - ocena dostateczna(3)

- zaliczenie poziomu podstawowego na poziomie 75% i powyżej i poziomu
ponadpodstawowego na poziomie 50%-75% - ocena dobra (4)

- zaliczenie poziomu podstawowego i ponadpodstawowego na poziomie 75% i powyżej
ocena bardzo dobra (5)
c) ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który zaliczy poziom podstawowy
i ponadpodstawowy na ocenę bardzo dobrą (5) i wykona bezbłędnie zadanie lub zadania
wykraczające poza obowiązujący program nauczania.
d) zadania na kartkówkach i sprawdzianach nie są podzielone na dwa poziomy. Uczeń
otrzymuje za wykonanie zadań:

- 0% – 29% - ocenę niedostateczną (1)

- 30%- 49% - ocenę dopuszczającą (2)

- 50% - 65% - ocenę dostateczną (3)

- 66% - 80% - ocenę dobrą (4)

- 81% - 100% - ocenę bardzo dobrą (5)
e) kryteria, o których mowa w pkt 3d) mogą ulec modyfikacji (max o 5% w górę lub w dół)
w zależności od możliwości zespołu klasowego i maksymalnej liczby punktów możliwych
do uzyskania na sprawdzianie lub kartkówce

f) ocenę celującą otrzymuje uczeń za bezbłędne wykonanie wszystkich zadań i polecenia
dodatkowego, które zawiera wiadomości i umiejętności wykraczające poza program
nauczania.
4. Zasady przeprowadzania sprawdzianów pisemnych w klasach I – III
a) częstotliwość sprawdzianów pisemnych w klasach I- III ustala nauczyciel, dostosowując
ich liczbę do możliwości psychofizycznych uczniów,
b) sprawdziany pisemne w klasach I – III zapowiadane są z przynajmniej dwudniowym
wyprzedzeniem.
c) prace klasowe są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem,
d) w ciągu tygodnia można zaplanować uczniom maksymalnie dwie prace klasowe,
w ciągu dnia – jedną,
e) nauczyciel planujący przeprowadzenie pracy klasowej wpisuje ołówkiem w dzienniku
lekcyjnym temat pracy klasowej z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, o ile nie
zaplanowano już w danym tygodniu dwóch prac klasowych
2) „Kartkówki” - kontrolują opanowanie wiadomości i umiejętności z 2 - 3 lekcji lub pracy domowej. Trwają od 10 do 15 minut.
Nie przewiduje się poprawiania oceny otrzymanej z kartkówki.
3) Odpowiedź  - jest to ustne sprawdzenie wiadomości i umiejętności uwzględniające zakres materiału programowego maksymalnie z dwóch ostatnich godzin lekcyjnych
4) inne formy kontroli zawarte w NSO (Nauczycielskim Systemie Oceniania).

§ 2

1. Wszystkie pisemne formy sprawdzania wiedzy powinny być poprawione i ocenione w ciągu 2 tygodni od ich napisania.

2. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń otrzymuje do wglądu podczas lekcji danych zajęć edukacyjnych, zabiera pracę na jeden dzień do domu w celu udostępnienia jej rodzicom (prawnym opiekunom). Rodzice (prawni opiekunowie) potwierdzają wgląd podpisem.

§ 3

1.Uczeń może otrzymać „kropkę”:
- za brak zadania domowego.
- za niewykonywanie zadań na lekcjach, np. w czasie pracy w grupach, parach
Za trzy „kropki” uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Zgodnie z zapisem w Statucie Szkoły w przypadku trzykrotnego braku zadania domowego z danego przedmiotu rodzice ucznia są zobowiązani do skontaktowania się z nauczycielem tego przedmiotu
2. Uczeń może otrzymać plus:
- za wykonanie zadania domowego
- za pracę na lekcji
- za aktywność na lekcji
Za trzy plusy uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą.

3. Uczeń może otrzymać oprócz oceny lub zamiast oceny motywkę, buźkę lub inny znaczek oceniający jego pracę i motywujący do dalszej nauki.

§ 4

1.Uczeń ma prawo zgłosić nauczycielowi danego przedmiotu, przed lekcją, nieprzygotowanie do zajęć bez konsekwencji otrzymania „kropki”:
a) w pierwszych trzech dniach po powrocie do szkoły, gdy nieobecność trwała, co najmniej tydzień i była usprawiedliwiona
b) w pierwszym dniu po powrocie do szkoły, gdy nieobecność była usprawiedliwiona i krótsza niż tydzień
c) raz w semestrze bez podania przyczyny. Ten fakt nauczyciel przedmiotu odnotowuje w dzienniku lekcyjnym w rubryce PDL (przygotowanie do lekcji) wpisując literkę „n”.

§ 5

1.W szkole codziennie odbywa się losowanie „szczęśliwego numerka”. Uczeń figurujący w dzienniku pod wylosowanym numerkiem nabywa prawo:
a) zwolnienia z niezapowiedzianych form kontroli wiadomości i umiejętności
b) nieponoszenia konsekwencji za brak zadania domowego, przyborów, podręczników, zeszytów ćwiczeń

§ 6

1. Nie wystawia się ocen za odpowiedzi ustne, nie przeprowadza się prac klasowych, sprawdzianów i kartkówek bezpośrednio po całodziennej (trwającej do godziny 1800) lub kilkudniowej wycieczce szkolnej.

2. Za wykonanie dodatkowych prac nauczyciel może wstawić uczniowi ocenę celującą, bardzo dobrą lub dobrą. Brak lub źle wykonana praca dodatkowa nie może być podstawą do ustalenia uczniowi oceny niedostatecznej, dopuszczającej i dostatecznej.

3. Na okres przerw świątecznych i ferii nauczyciele nie zadają uczniom prac domowych.

X. USTALANIE OCEN KLASYFIKACYJNYCH

§ 1

1. Oceny klasyfikacyjne dla uczniów (śródroczne i roczne) z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

2. W przypadku nieobecności nauczyciela przedmiotu w okresie klasyfikacji śródrocznej, rocznej, oceny klasyfikacyjne wystawia nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu wyznaczony przez dyrektora szkoły.

§ 2

1. Na dwa tygodnie przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktycznych, począwszy
od klasy IV, nauczyciele przedmiotów informują pisemnie ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach, a wychowawca o ocenie zachowania. Ocena roczna może różnić się od oceny proponowanej nie więcej niż o jeden stopień.

2. Na miesiąc przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktycznych wychowawca klasy zawiadamia o przewidywanej ocenie niedostatecznej i/ lub nagannym zachowaniu ucznia jego rodziców (prawnych opiekunów) na piśmie, a rodzice (prawni opiekunowie) swoim podpisem potwierdzają otrzymanie informacji.
3.W przypadku trudności z bezpośrednim przekazaniem informacji rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia, którego sprawa ta dotyczy wychowawca zobowiązany jest przesłać zawiadomienie listem poleconym na podany przez rodziców (prawnych opiekunów) adres zamieszkania.

§ 3

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny na zasadach określonych w WZO.
3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą.

4. W przypadku ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
5. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
6. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia na piśmie do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od zakończenia zajęć w I semestrze i końca roku szkolnego.

XI. EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Termin egzaminu
klasyfikacyjnego ustala dyrektor z uczniem i jego rodzicami.
2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

3. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

5. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem i jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia.

6. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.

7. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania egzaminacyjne;

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

8. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
9. Nauczyciel egzaminujący przygotowuje zestaw egzaminacyjny, przewidujący wymagania edukacyjne na każdy stopień. Zestaw ten jest dopuszczany do egzaminu przez
przewodniczącego komisji.

XII. EGZAMIN POPRAWKOWY

1. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

2. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin

egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

5. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3) termin egzaminu poprawkowego;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania egzaminacyjne;

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

6. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

XIII. SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

1. W przypadku stwierdzenia, że śródroczna lub roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, egzamin sprawdzający w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
2. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od zgłoszenia zastrzeżenia. Termin uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności z zajęć edukacyjnych przeprowadza komisja,

w skład, której wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

6. Nauczyciel, o którym mowa w pkt 4.2), może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole

następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
7. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania sprawdzające;

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

8. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację

o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

XIV. OCENIANIE ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS IV- VI

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące obszary:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7) okazywanie szacunku innym osobom.

2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

1) wzorowe;

2) bardzo dobre;

3) dobre;

4) poprawne;

5) nieodpowiednie;

6) naganne.
3. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 
4. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
6. W klasach I – III ocena zachowania jest oceną opisową.

XV. KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA W KLASACH IV - VI

1.Uczeń rozpoczynając każdy semestr dysponuje pulą 100 punktów, do których dodawane bądź odejmowane są punkty wg następującej skali:

KATEGORIA

PUNKTY DODATNIE

ILOŚĆ PUNKTÓW

1.

Reprezentowanie klasy i/lub szkoły na zewnątrz (imprezy lokalne, gminne)

6

2

Udział w konkursach szkolnych

2

Zajęcie miejsca na podium (1.-3.)

5

Wyróżnienie

3

3.

Udział w konkursach i zawodach międzyszkolnych

3

Zajęcie miejsca na podium (1.-3.)

10

Wyróżnienie

5

4.

Udział w konkursach i zawodach pozaszkolnych

5

Przejście do kolejnego etapu

10

Zajęcie miejsca na podium lub zdobycie tytułu laureata/finalisty

30

5.

Udział w organizowaniu uroczystości szkolnych zgodnie z „kalendarzem imprez”

5

6.

Podejmowanie działań na rzecz szkoły i kolegów – pomoc w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych

6

7.

Podejmowanie działań na rzecz klasy: dbanie o wystrój sali, organizacja imprez i uroczystości klasowych

5

8.

Zaangażowanie w realizację projektu edukacyjnego

8 (po zakończeniu projektu)

9.

Systematyczna i efektywna pomoc kolegom/koleżankom w nauce

5

10.

Wywiązywanie się z przyjętych obowiązków

8 (na koniec semestru)

11.

Udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez SU

5 (na koniec semestru)

12.

Aktywna praca w SU

10
(na koniec semestru)

13.

Wzorowa frekwencja (99-100%)

10
(na koniec semestru)

14.

Wszystkie godziny nieobecności usprawiedliwione w terminie

7 (na koniec semestru)

15

Punktualność

5 (na koniec semestru)

16

Strój galowy podczas każdej wyznaczonej uroczystości szkolnej

2

KATEGORIA

PUNKTY UJEMNE

ILOŚĆ PUNKTÓW

1.

Niewykonywanie poleceń nauczyciela

 

2 (za 3 kropki w rubryce PDL)

2.

Przeszkadzanie w czasie lekcji

1 (każdorazowo)

3.

Arogancki stosunek do kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły i innych osób (ubliżanie, bezczelne odzywki, wyśmiewanie itp.)

10

4.

Bójka

20

5.

Wulgarne słownictwo

5

6.

Zachowanie niezgodne z regulaminem wycieczek

10

7.

Kradzież

30

8.

Celowe niszczenie mienia szkolnego i mienia osób innych

20 i zwrot kosztów

9.

Stosowanie niedozwolonych używek (papierosy, alkohol, dopalacze, narkotyki)

40

10.

Wyłudzanie pieniędzy

30

11.

Fałszowanie podpisów, dokumentów itp.

30

12.

Kłamstwo

10

13.

Ucieczka z lekcji, zajęć dodatkowych, np. zespołu dydaktyczno-wyrównawczego

10

14.

Niewykonywanie obowiązków dyżurnego klasowego i szkolnego

5 (na koniec semestru)

15.

Spóźnianie się na lekcje

2 (za 3 spóźnienia)

16.

Nieobecności nieusprawiedliwione powyżej 15 godzin (na koniec semestru)

10

17.

Fotografowanie, filmowanie i nagrywanie bez zgody i wiedzy osoby, której to dotyczy

10

18.

Brak stroju galowego podczas uroczystości szkolnych

2

2. Na koniec każdego semestru wychowawca oddziału przelicza punkty zdobyte przez ucznia i wystawia ocenę zachowania wg następujących kryteriów:

OCENA

PUNKTY

wzorowe

160 i więcej

bardzo dobre

120 - 159

dobre

100 - 119

poprawne

60 - 99

nieodpowiednie

30 - 59

naganne

29 i mniej

3. Ocenę wzorową może otrzymać uczeń, który uzyskał nie więcej niż 10 punktów ujemnych w semestrze; a ocenę bardzo dobrą uczeń, który uzyskał nie więcej niż 15 punktów ujemnych w semestrze, natomiast ocenę dobrą uczeń, który zdobył nie więcej 20 punktów ujemnych w semestrze.

XVI. TRYB USTALANIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIA

1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców ( prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania uczniów.
2. Uczeń i rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo znać bieżącą ilość punktów.
3. Uczeń na początku każdego semestru otrzymuje limit 100 punktów dodatnich, co jest wymiarem oceny dobrej.
4. W trakcie semestru uczeń może uzyskać punkty dodatnie lub ujemne, które dodaje się lub odejmuje od otrzymanego limitu 100 punktów.
5. Ocena zachowania ucznia ustalana jest przez wychowawcę klasy zgodnie z ilością zdobytych przez ucznia punktów na koniec każdego semestru.
6. Wychowawca oddziału prowadzi zeszyt bieżących informacji o uczniach.
7. Każdy nauczyciel systematycznie wpisuje punkty cząstkowe uczniowi.
8. Jeżeli uczeń dopuści się szczególnie drastycznego i niewłaściwego zachowania np.: brutalna bójka, zuchwała i powtarzająca się kradzież itp. otrzymuje ocenę nieodpowiednią lub naganną z pominięciem uzyskanych punktów. Ocena taka jest wystawiana w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i za jej zgodą.

XVII. TRYB ODWOŁANIA SIĘ OD OCENY ZACHOWANIA

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia na piśmie do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ucznia w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako
przewodniczący komisji

2) wychowawca oddziału

3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale

4) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole

5) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole

6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego
7) przedstawiciel rady rodziców.

4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

5. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:

a) skład komisji;

b) termin posiedzenia komisji;

c) wynik głosowania;

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

XVIII. OCENIANIE ZEWNĘTRZNE

1. W klasie szóstej szkoły podstawowej Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, przeprowadza sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, określonych w podstawie programowej.
2. Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej .
3. Sprawdzian składa się z dwóch części:
a) pierwsza zawiera zadania z języka polskiego i matematyki, trwa 80 minut
b) druga zawiera zadania z języka obcego nowożytnego, trwa 45 minut
4. Obie części sprawdzianu są przeprowadzane jednego dnia i są rozdzielone przerwą. Każda część sprawdzianu rozpoczyna się o godzinie określonej w harmonogramie przeprowadzania sprawdzianu, który jest ogłaszany na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.
5. Dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, czas trwania sprawdzianu może być przedłużony, nie więcej jednak niż o 50% czasu podstawowego.
6. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do ich dysfunkcji, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej. Opinia powinna być wydana przez poradnię nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym odbywa się sprawdzian.
7. Uczeń, który z przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu w ustalonym terminie albo przerwał sprawdzian, przystępuje do niego w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora CKE, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora CKE.
8. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku.
9. W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w terminie do 20 sierpnia danego roku, dyrektor Komisji Okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu.
10. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zestawu zadań przez ucznia, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnia pracę tego ucznia i przerywa jego sprawdzian.
11. Uczeń może uzyskać na sprawdzianie maksymalnie 40 punktów. Wyniki sprawdzianu ustala zespół egzaminator.
12. Wynik odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły. Wynik nie wpływa na ukończenie szkoły.
13. Uczniowie z upośledzeniami umysłowymi w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do sprawdzianu.
14. Za organizację i przebieg sprawdzianu zgodnie z odrębnymi przepisami odpowiada dyrektor szkoły, jako przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
15. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych
o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są zwolnieni ze sprawdzianu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty. Zwolnienie ze sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku.
16. W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzymuje zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu. Na zaświadczeniu podane są cztery wyniki wyrażone w procentach:
 wynik z części pierwszej (wynik ogólny oraz szczegółowe wyniki z języka polskiego i matematyki)
 wynik z części drugiej (z języka obcego nowożytnego).

XIX. KRYTERIA WYRÓŻNIEŃ I NAGRÓD DLA UCZNIÓW

1.Promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który spełnia

jednocześnie następujące warunki:

a) w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75
b) uzyskał w wyniku klasyfikacji rocznej co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania
2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do
średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
3. Nagrodę książkową :
a) w klasach I – III otrzymuje uczeń, który:
- osiągnął bardzo dobre wyniki w nauce i bardzo dobrze się zachowywał
- osiągnął bardzo dobre wyniki w nauce
b) w klasach IV – VI otrzymuje uczeń, który:
- otrzymał promocję do klasy programowo wyższej lub ukończył szkołę z wyróżnieniem
- uzyskał średnią ocen rocznych co najmniej 4,75
c) otrzymują laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych
4. Dyplomy za:
a) 100% frekwencję
c) szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe
d) czytelnictwo
e) udział w konkursach organizowanych przez szkołę
5. Nagrody rzeczowe za:
a) wyróżnienia i zajęcia czołowych miejsc w konkursach szkolnych
b) zajęcie czołowych miejsc w konkursach i zawodach na szczeblu województwa lub kraju

XX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1

Tekst WZO dostępny jest w gabinecie dyrektora szkoły i w bibliotece szkolnej.

§ 2

WZO podlega ewaluacji, której dokonuje się na wniosek jednego lub kilku organów szkoły po zasięgnięciu opinii pozostałych organów.

§ 3

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania stanowią tekst ujednolicony i są załącznikiem do Statutu Szkoły Podstawowej w Lińsku.