Klauzula dotycząca spełniania obowiązku informacyjnego z Art. 13 RODO

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), zwanego jako ,,RODO” udostępniamy klauzulę informacyjną.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa w Lińsku, Lińsk 37 89-530 Śliwice.

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iodo2018@onet.pl

 3. Szkoła Podstawowa w Lińsku gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych.

 4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne w procesie realizacji obowiązków szkoły.

 5. Podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało określone w przepisach prawa;

  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji obowiązków szkolnych lub niezawarcie umowy.

 6. Dane osobowe przetwarzane będą przez Szkołę Podstawową w Lińsku wyłącznie w przypadku posiadania przez Administratora danych podstaw prawnych wynikających z art. 6 rozporządzenia RODO i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy prawnej.

 7. Państwa dane będą przechowywane tak długo jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z przepisów oraz ewentualnych Państwa zgód, w tym tych określonych w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.

 8. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

  • podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

  • podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające);

  • przekazanie danych osobowych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.

 9. Szkoła Podstawowa w Lińsku gwarantuje każdej osobie, której dane przetwarza prawo do dostępu do danych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarza oraz cofnięcia zgody (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia) w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Osoba taka może też skorzystać z prawa sprzeciwu, prawa do przeniesienia danych, które będą miały postać elektroniczną oraz prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.