• Informacje dotyczące Administratora:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Lińsku z siedzibą w Lińsku 37, tel. 531-490-081, e-mail splinsk@vp.pl

 • Informacje dotyczące Inspektora Ochrony Danych:

Administrator powołał inspektora ochrony danych, Pana Tomasz Jutrowskiego,z którym można się kontaktować poprzez adres e-mail: inspektor.rodo@wp.pl lub tel. 500438300.

 • Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawa prawna.

Dane osobowe przetwarzane będąna podstawie przepisów prawa w związku z wypełnianiem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych[1]oraz działaniamizwiązanymi z promocją szkoły, poprzez udostępnianie informacji o organizowanych wydarzeniach oraz osiągnięciach naszych uczniów[2] .Dane osobowe mogą być również przetwarzane w związku z realizacją umowy, której stroną Państwo jesteście.[3]Jeżeli będziemy chcieli przetwarzać dane osobowe w innym celu poprosimy Państwa o zgodę[4].

 • Komu przekazujemy Państwa dane.

Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionym do tego, na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom, z którymi administrator zawarł stosowne umowy np. na usługi informatyczne lub księgowe czy konserwacje i naprawę monitoringu. Z zastrzeżeniem jednak, że dane przetwarzane będą tylko w zakresie niezbędnym do realizacji umowy bez możliwości wykorzystania ich w innych celach.

 • Okres przechowywania danych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa, kategoriami archiwalnej dokumentacji wynikającymi z jednolitego rzeczowego wykazów akt[5]lub w przypadku udzielenia zgody, przez okres w niej wskazany.

 • Posiadają Państwouprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
 • usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do PUODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu.


 • Obowiązek podania danych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowymw przypadku realizacji celów określonych w przepisach prawa. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania danych byłby brak możliwości edukacji dziecka w naszej szkole.W przypadku przetwarzania danych na podstawie Państwa zgody podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizowania celu wskazanego w zgodzie.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.


[1]Art. 6 ust. 1 lit.c RODO, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 9 ust. 2 lit.g RODO - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59), Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2017 poz.2198 ze zm.) oraz Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. 2017 poz.2159 ze zm.),

[2]Art. 6 ust. 1 lit. e RODO, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi

[3] Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed jej zawarciem.

[4]Art. 6 ust. 1 lit. a osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych w jednym lub większej liczbie celów; Art. 9 ust. 2 lit. a osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przewarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego przewidują, iż osoba, której dane dotyczą nie może uchylić zakazu, o którym mowa w ust.1.

[5]Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.nr 14 poz.67)