Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Lińsku na lata szkolne 2015-2020

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej w Lińsku została opracowana w oparciu o:

 1. Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: DzU 2004 nr 256, poz.2572 ze zm.)

 2. Konwencję o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.

 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz U z 2009 nr 4, poz.17 ze zm.)

 4. Kartę Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz U z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm.)

 5. Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz U z 2009 nr 168, poz. 1324)

 6. Statut Szkoły Podstawowej w Lińsku

 7. Program wychowawczy szkoły

 8. Program profilaktyczny szkoły

ZAŁOŻENIA KONCPCJI PRACY SZKOŁY

Koncepcja pracy szkoły nakreśla podstawowe cele i zadania realizowane przez szkołę. Odgrywa rolę drogowskazu wytyczającego wszystkim członkom społeczności szkolnej ten sam kierunek działania.

Elementami uszczegóławiającymi koncepcję pracy szkoły są:

- Program wychowawczy
- Program profilaktyczny
- Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora
- Arkusz organizacji pracy szkoły
- Roczny plan pracy szkoły
- Statut szkoły

CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY I ŚRODOWISKA

Szkoła Podstawowa w Lińsku funkcjonuje na obszarze wiejskim i obejmuje rejon pięciu miejscowości: Lińsk, Lisiny, Jabłonka, Kamionka, Brzozowe Błota. Dzieci zamiejscowe dowożone są przez prywatnego przewoźnika zgodnie z umową zawartą przez Gminę Śliwice.

LOKALIZACJA SZKOŁY

Mocne strony:

 • mały ruch uliczny

 • zabezpieczenia (przejście, barierka, sygnalizacja)

 • blisko natury (łąka, las, jezioro)

Słabe strony:

 • daleko do instytucji, ośrodków kultury, basenów, itp.

 • 50% uczniów dojeżdżających

BAZA SZKOŁY

Mocne strony:

 • boisko rekreacyjne, kompleks sportowy Orlik

 • dostęp do placu zabaw

 • możliwość prowadzenia lekcji na powietrzu

 • sale lekcyjne kolorowe, sukcesywnie remontowane

 • przestronne toalety

 • zaplecze kuchenne

 • bardzo dobre wyposażenie w środki dydaktyczne, pomoce

Słabe strony:

- brak pomieszczeń (sala gimnastyczna, większe sale lekcyjne, świetlica, zbyt mała biblioteka)

ORGANIZACJA PRACY

Mocne strony:

 • mała liczebność klas

 • jednozmianowość

 • różnorodna oferta zajęć pozalekcyjnych

 • plan zajęć umożliwiający realizację podstawy programowej (dostęp do sali komputerowej, tablic interaktywnych) i zajęć w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej

 • bezpieczeństwo uczniów (dyżury nauczycieli, brak anonimowości)

 • bardzo dobry przepływ informacji między podmiotami szkoły

 • bardzo dobra współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym

 • bardzo dobra współpraca między nauczycielami

 • warunki do doskonalenia zawodowego nauczycieli

Słabe strony:

 • trudności w organizacji zastępstw

 • trudności w organizacji dalszych wycieczek dla uczniów (finansowe)

MISJA I WIZJA SZKOŁY

Misja szkoły

Misja Szkoły Podstawowej w Lińsku oparta jest na wartościach wynikających z konkretnych działań wychowawczych:
• nasza szkoła jest przyjazna dzieciom i otwarta na ich potrzeby
• jej funkcjonowanie opiera się na wzajemnym szacunku i akceptacji oraz współpracy nauczycieli, rodziców, uczniów i środowiska lokalnego
• umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności oraz rozwijanie zainteresowań uczniów
• zapewnia uczniom bezpieczeństwo
• uczy szacunku dla siebie i drugiego człowieka
• uczy odpowiedzialności za czyny i słowa
• zachęca uczniów do aktywności i samodzielności
• kształtuje świadomość ekologiczną uczniów

Wizja szkoły

Szkoła Podstawowa w Lińsku jest „szkołą przyjazną”, której działania zmierzają do tego, aby:
• uczniowie byli dobrze przygotowani do dalszej nauki w gimnazjum
• rodzice darzyli zaufaniem nauczycieli i mogli liczyć na wsparcie w wychowywaniu dzieci na gruncie wspólnie ustalonych wartości
• pracownicy szkoły mieli satysfakcję z wykonywanej pracy
• szkoła cieszyła się uznaniem w środowisku

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY W OBSZARACH:

I KSZTAŁCENIE

 1. Podnoszenie efektywności procesu kształcenia:

  • zapoznanie, na początku każdego roku szkolnego uczniów i rodziców z wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów

  • właściwa realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego

  • zwiększanie szans edukacyjnych uczniów przez indywidualizację procesów nauczania

  • prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów:

• zdolnych – koła przedmiotowe i kółka zainteresowań
• mających trudności w nauce – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

 • prowadzenie zajęć rewalidacyjnych i indywidualnych

 • kształcenie umiejętności logicznego myślenia

 • realizacja projektów edukacyjnych

 • diagnozy i badania umiejętności i osiągnięć edukacyjnych uczniów, analiza wyników i wdrażanie wniosków w dalszej pracy

 • działania zmierzające do wzrostu czytelnictwa wśród uczniów

 • organizowanie konkursów szkolnych tematycznych i przedmiotowych, udział w konkursach pozaszkolnych

 • wykorzystywanie na zajęciach różnorodnych środków dydaktycznych

 • motywowanie uczniów do aktywności poprzez różnorodne formy oceniania i systematyczność oceniania

 • stosowanie różnorodnych sposobów wspierania i motywowania uczniów do przedstawiania i realizowania własnych inicjatyw

 1. Osiąganie zadowalających wyników sprawdzianu zewnętrznego

 • przeprowadzanie i analizowanie wyników próbnych sprawdzianów w klasie VI

 • formułowanie indywidualnych wskazówek do dalszej pracy dla każdego ucznia i jego rodziców

 • włączanie wszystkich nauczycieli w ustalanie i realizację wniosków po sprawdzianach próbnych i sprawdzianie właściwym

 • organizacja w miarę potrzeb dodatkowych zajęć dla uczniów klasy VI

II WYCHOWANIE I OPIEKA

 1. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa i opieki

  • prawidłowe pełnienie dyżurów przez nauczycieli

  • przestrzeganie dyscypliny w czasie zajęć

  • organizacja opieki w czasie pobytu w szkole oraz podczas wyjazdów i imprez pozaszkolnych

  • diagnoza wychowawcza

  • organizacja i udzielanie uczniom i rodzicom pomocy psychologicznej, logopedycznej, pedagogicznej

  • systematyczne monitorowanie zachowania uczniów oraz ścisła współpraca z rodzicami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

  • realizacja planów pracy wychowawczo – profilaktycznej

  • monitorowanie stanu budynków szkoły, boiska i urządzeń

  • przeprowadzanie próbnej ewakuacji na wypadek pożaru lub innego zagrożenia

  • organizowanie spotkań z policją, strażą pożarną, ratownikiem medycznym

  • współpraca z GOPS w zakresie dożywiania i innych form pomocy

  • udział w programach z zakresu zdrowego odżywiania się

  • pomoc doraźna w trudnej sytuacji rodzinnej, materialnej, losowej

2. Podejmowanie działań integrujących zespoły klasowe
- udział wszystkich uczniów w realizacji zadań i przedsięwzięć
- przygotowywanie przez klasy imprez i uroczystości szkolnych zgodnie z kalendarzem
- dbanie o właściwe relacje interpersonalne uczniów

- stwarzanie sytuacji do współpracy uczniów
- organizacja wycieczek klasowych i szkolnych
- wspólne ustalanie i przestrzeganie kontraktów klasowych
- uwzględnienie w tematyce godzin wychowawczych zagadnień dotyczących koleżeństwa, tolerancji, wzajemnej pomocy i zagadnień związanych z problemami współczesnego społeczeństwa

III ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ

 1. Organizacja pracy szkoły

- monitorowanie zmian w przepisach prawa oświatowego

- bieżąca ewaluacja pracy szkoły
- aktualizacja dokumentów określających funkcjonowanie szkoły i wdrażanie zmian zgodnie z przepisami prawa oświatowego
- wykorzystanie środków z programów rządowych na zakup pomocy dydaktycznych
- pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na realizację zadań
- wzbogacanie bazy szkoły (księgozbiór, sprzęt multimedialny, wyposażenie)
- w miarę możliwości systematyczne przeprowadzanie remontów pomieszczeń

 2. Podnoszenie jakości pracy nauczycieli
- diagnoza potrzeb szkoły i nauczycieli w zakresie doskonalenia pracy
- doskonalenie zawodowe nauczycieli (rady szkoleniowe, spotkania metodyczne, warsztaty, kursy kwalifikacyjne, studia podyplomowe)
- wykorzystanie uzyskanej wiedzy i umiejętności w pracy z uczniami, dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami
- efektywna współpraca nauczycieli w ramach Rady Pedagogicznej i Zespołów Nauczycielskich
- terminowa realizacja powierzonych zadań
- wykorzystywanie na zajęciach technologii informacyjnej, środków multimedialnych oraz wszystkich środków dydaktycznych, którymi dysponuje szkoła

- stwarzanie przyjaznej atmosfery sprzyjającej uczeniu się

- efektywne wykorzystanie czasu lekcji

- skuteczny przepływ informacji w Radzie Pedagogicznej

3. Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym
- bieżące informowanie rodziców o działaniach i przedsięwzięciach podejmowanych przez szkołę
- włączanie jak największej grupy rodziców w realizację zadań
- zapewnienie rodzicom możliwości różnych form kontaktu ze szkołą – zebrania ogólne, „drzwi otwarte”, spotkania wynikające z zaistniałej sytuacji, potrzeby, uroczystości
- pozyskiwanie informacji zwrotnej nt. funkcjonowania szkoły (opinie, propozycje zmian), ankiety
- utrzymanie współpracy ze Stowarzyszeniem KGW, OSP, RS

4. Promocja szkoły
- organizowanie imprez środowiskowych z udziałem społeczności lokalnej i zaproszonych gości
- przygotowywanie z uczniami programów artystycznych na uroczystości lokalne i gminne
- udział uczniów w konkursach i zawodach międzyszkolnych i osiąganie czołowych miejsc
- zamieszczanie informacji o osiągnięciach uczniów i szkoły oraz bieżących wydarzeniach na stronie internetowej placówki, organu prowadzącego i w prasie lokalnej
- prowadzenie kroniki szkolnej

- przekazywanie informacji nt. osiągnięć uczniów i szkoły podczas zebrań z rodzicami