Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej w Lińsku

Deklaracja dostępności strony internetowej sp-linsk.edu.pl

Szkoła Podstawowa w Lińsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej sp-linsk.edu.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej w Lińsku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie obrazy w artykułach posiadają opis alternatywny.
 • Ze względu na użyty system CMS, nie zawsze zachowana jest poprawna struktura nagłówków.
 • Niektóre elementy strony nie mają poprawnych opisów dla czytnika ekranowego.
 • Brak opisów alternatywnych w galeriach zdjęć.

Wyłączenia

 • Mapy wyłączone są z obowiązku zachowania dostępności cyfrowej.
 • Materiały opublikowane przed 23 września 2018, wyłączone są z obowiązku zachowania dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Gabriela Kozłowska, adres poczty elektronicznej splinsk@vp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 334 00 10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Śliwice
 • Adres: ul. Ks. dr St. Sychowskiego 30, 89-530 Śliwice
 • E-mail: gmina@sliwice.pl
 • Telefon: 523340710

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa w Lińsku,  Lińsk 37, 89-530 Śliwice
Brak dostępności architektonicznej.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • Na stronie dostępny jest mechanizm zmiany kontrastu.

Inne informacje i oświadczenia

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Szkoła Podstawowa w Lińsku będzie stale dążyć do poprawy dostępności cyfrowej na stronie internetowej.